Skoleindikatorundersøkelsen offentliggjort

0
356
Kommunalsjef for oppvekst, Christine Reitan, er godt fornøyd med jobben som gjøres i den enkelte skole i Kristiansund. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Skoleindikatorundersøkelsen som ble publisert den 23.5.19 er utarbeidet av SSB og viser tall fra 2014/2015 til 2017/2018.

SSB offentliggjorde første gang i 2017 slike tall som da gikk fra årene 2010 – 2015.
Tallene den gang viste at skolene i Kristiansund bidro sterkt til elevenes læring i småtrinnet og på ungdomstrinnet, mens vi lå under gjennomsnittet på skolebidrag på mellomtrinnet.

For Kristiansund ser vi at resultatene i dag er noenlunde de samme. Skolene i Kristiansund ligger over gjennomsnittet på skolebidrag fra 1.-4. trinn, på landsgjennomsnittet på 8.-10. trinn og fortsatt under landsgjennomsnittet på 5.-7. trinn.

-Vi er veldig glade for å se at skolene våre bidrar så sterkt i småtrinnet. Samtidig som at vi skal holde fast ved det gode arbeidet der, så er det også viktig for oss å jobbe videre med mellomtrinnet slik at bidraget til elevenes læring der blir høyere og at resultatene blir bedre. Dette er et utfordringsområde som vi har hatt fokus på over flere år, og som den enkelte skole jobber hardt med, sier kommunalsjef Christine Reitan.

Om skoleindikatorundersøkelsen
• Skoleindikatoren viser hva skolene bidrar med til elevenes læring.
• For å kunne måle skolens bidrag, har forskerne skilt ut den delen av læringsresultatet
som skyldes forutsetningene elevene har med seg, som
foreldrenes bakgrunn og utdannelse.
• Skolebidragsindikatorene på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn sier noe om skolens
bidrag til elevenes grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og
regning.
• Hvis en skole har et resultat som er i tråd med forventet resultat, vil
skolebidraget være lik landsgjennomsnittet og vises som null (0). Skolebidrag
over landsgjennomsnittet vises som positivt tall og skolebidrag
under gjennomsnittet vises som negativt tall
• Et høyt skolebidrag kan være et resultat av mange faktorer, som gode
lærekrefter på skolen, god ressursprioritering, fysisk og psykososialt
læringsmiljø osv.
• På 1.- 4. trinn har forskerne kontrollert for familiebakgrunn: foreldrenes
utdanning, inntekt og innvandringsbakgrunn.
• På 5.-7. trinn og 8.-10. trinn har de i tillegg kontrollert for elevenes tidligere
resultater på nasjonale prøver.
• Fordi man ikke har noen tidligere resultater å vise til på 1.-4. trinn, og dermed
kun kontrollerer for familiebakgrunn, er dette målet mer usikkert.
• På samme måte er skolebidragsindikatorene på 8.-10. trinn et mål på
skolens bidrag til elevenes læring i eksamensfaget eleven kommer opp i.

Kilde: Kunnskapsdepartementet