Delbart? på ungdomsskolene i neste uke

0
460
Eirik-Andre Sæther og Siv Aksnes er sammen om Delbart? i neste uke. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Politiet lanserte i vår kampanjen Delbart?, for å forebygge deling av seksualiserte bilder. Dette er en nasjonal satsning der ungdomsskoleelever og deres foresatte er målgruppen. 

Et av resultatene av samarbeidet gjennom SLT modellen, er gjennomføring av Delbart? ved våre ungdomsskoler i uke 43.  Alle ungdomsskoleelever ved våre skoler vil delta på undervisningsopplegget, og det inviteres til foreldremøte samme dag som ungdommene har hatt undervisningen. Politiet i Kristiansund tar oss gjennom undervisningen til ungdommene på alle trinn og deres foresatte. Dette er et viktig tema, da ungdom på mange måter lever gjennom sosiale medier, og konsekvensene av bildedeling kan bli vanskelig for ungdom å håndtere. 


-I det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge er foreldre de viktigste forebyggende agentene, og jeg vil oppfordre alle foreldre med barn i ungdomsskolen til å delta på foreldremøte der politiet vil ta dere gjennom et svært viktig tema og gi dere informasjon og tips. Samt at dere helt klart vi ha noe å snakke med ungdommene deres om etter dere har fått sett og hørt Delbart?, sier SLT-koordinator Siv Aksnes i Kristiansund kommune.

Samordning av lokale tiltak – SLT 

SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. Målet er å  sikre at de ressursene som allerede finnes hos kommunen, politiet, og lokalmiljøet, blir mer samkjørt og målrettet. Modellen er delt inn i 3 nivå, styringsnivå (politiråd), koordineringsnivå (enhetsledere/mellomledere med beslutningsmyndighet) og utførernivå (funksjoner som jobber tett på barn og unge).  
Gjennom SLT modellen har kommune og politi fokus på forebyggende arbeid rettet mot rus og kriminalitet i målgruppen 0-23 år. I SLT arbeidet vil man prioritere noen satsningsområder i det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Tiltakene samordnes og koordineres av SLT – koordinator, Siv Aksnes. Man ønsker gjennom SLT modellen oppnå mer målrettet og systematisk forebygging 

-SLT-koordinator Siv Aksnes har en viktig funksjon i å samordne kommunens rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Gjennom et godt koordinert hjelpeapparat, som samarbeider godt på tvers av ulike etater og faggrupper, så har kommunens barn og unge muligheten til riktig hjelp og til riktig tid, sier Eirik-Andrè Sæther i Politiet.

Kristiansund har i flere år scoret lavt i sosiale levekårsundersøkelser. Kommunen kommer negativt ut på statistikken for antall voldssaker, grov vold, mishandling i nære relasjoner og sedelighetssaker, i forhold til innbyggertall. I tillegg har politiet mange oppdrag knyttet til rus og psykiatri. 
Kommunen har i likhet med omliggende kommuner, hatt en noe lavere score i Ung-data undersøkelser enn gjennomsnitt i fylket og landet for øvrig, hva gjelder alkohol og rus.

Den pågående politireformen legger opp til at hver kommune skal ha sin egen politikontakt, som primært er tett koblet opp mot kommunens SLT-koordinator og sekundært til Politirådet. Vår SLT-koordinator Siv Aksnes har startet arbeidet med å forene de kriminalitetsforebyggende aktørene i kommunen, slik at det forebyggende arbeidet i kommunen kan jobbe mer målrettet, oppnår en felles problemforståelse og der faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres. Tiltakene blir i større grad enn før mer tilpasset gjennom en samordnet og  målrettet innsats.
Det tar tid å bygge et nettverk og en felles kultur for forebygging i en kommune. At alle aktører stiller seg positive og drar i samme retning er helt avgjørende for å lykkes som SLT-koordinator. 

Politiet i Kristiansund stiller seg positivt bak det viktige arbeidet SLT-koordinatoren utfører, og har forventninger til at dette vil ha en positiv effekt og gi gode resultater over tid.