Nyheter fra kommunalteknikk

0
831

Her kan dere se nyhetsbrev for januar fra kommunalteknikk.

Overføringsanlegg avløp Innlandet samt nytt lokalt VA-nett

VA-ledninger utført. Nå gjenstår litt flikking og arbeid for NEAS. Asfaltering blir først til våren da det ikke lot seg gjennomføre på grunn av tidlig frost høsten 2019.

Når silanlegget i Jonassenskjærva blir ferdig ombygget til pumpestasjon etter påske, blir avløp fra hele Innlandet overført til renseanlegget på Hagelin.

Anlegg er svært produktive/effektive, vi men mangler folk og må bruke mye dyr innleie via rammeavtale.

Vannledning Møst

Amundøya kobles nå sammen eksisterende vannledning til ny forsyningslinje fra Vadsteinvika (ble etablert i 2019). Etappevis utskiftning av vannledning på strekningen fra Kystvågen til Fladset er nettopp startet. Anlegg mangler folk og utstyr, og må benytte mye innleie av både personell, lastebil og maskiner.

Vannforsyning

I 2019 ble det produsert 4,01 mill m3 mot 4,2 mill i 2018. Salg av vann Vestbase var en del høyere i 2019 enn 2018, likevel altså reduksjon. Det viser lavere lekkasjer i 2019 enn i 2018 da det ble satt inn ekstra ressurser mot lekkasjer.

Ledningsnettet på vann er sårbart med mye gammelt materiell, og det skal lite til før antall ledningsbrudd øker. I 2019 ble det reparert 24 offentlige og 14 private lekkasjer.

Januar 2020 var vannproduksjonen 3,8 % over januar 2019. Fortsetter det, er vi tilbake til den dårligere situasjon i 2018.

Overføringsanlegg avløp på Goma

Overføringsledning avløp fra Nordsundet til Folkeparken. Prosjektering utført, men arbeider avventer byggetillatelse og parallell anbudsprosess. Anleggsstart kan bli i mai.

Avløp og rensing

Svært mye ekstra tilrenning ved kraftig nedbør. Det skyldes dels innlekking i utette rør/installasjoner, samt fellessystem på avløp og overvann i eldre bebyggelse.

Ekstravannet skaper stor belastning på pumpestasjoner og uheldig høy tilførsel til anlegget på Hagelin. Aktuelt tiltak vil være økt fornyelse av avløpsnettet. Uten dette kan det bli vanskelig å unngå et eventuelt sedimenteringsbasseng nr. 3 på renseanlegget, som trenger mye av nabotomt og blir dyrt på investering og drift. Mange oppgaver på drift/vedlikehold. Rekker ikke alt ettersyn og service beskrevet i FDV-program.

Slutt for renovasjon i egen regi

ReMidt IKS startet som planlagt fra 01.01.20. Forbereder overskjøting av to byggetomter til nytt selskap samt en del andre oppfølgende aktiviteter på virksomhetsoverdraqelsen.

Gatelys

2020 startet med kraftig vind og lyn-nedslag, som skapte adskillig utfall av gatelys. Tidkrevende opprydding i forbindelse med dette har ført til at ordinært arbeid med gatelys er blitt forsinket. Nye gatelysanlegg blir sikrere og mer robust til å tåle uvær.

Vei og trafikk

Vinterdriften har hittil vært forholdsvis rolig. De kortere tidsrom med kuldegrader skaper hålke og dårlig fremkommelighet over alt. Når slike ugunstige forhold inntreffer, tar det all kapasitet til strøing/salting. Det går da en viss tid før fremkommeligheten igjen blir stort sett tilfredsstillende. Ny feiemaskin (kom i 2019) er en stor forbedring. For å spare driftsposten på vei tas den ikke i bruk før vinterdrift er over.

Parkseksjon og utenomhus-anlegg

Parkansatte kan ikke rekke over veldig mange oppgaver. Det er vanskelig å prioritere noe bort.

Forurensning

De fleste av kommunens oppgaver etter Forurensningsloven er delegert til kommunalteknikk. Det er mye saker på miljø, forurensning og kontroll. På litt sikt bør saksbehandlings-kapasiteten nok økes.

Økonomi

Regnskap for 2019 ennå ikke klart, men det ser ut til at ansvarsområdene til Kommunalteknikk kommer godt ut. Det ser ut til å bli en liten svikt på avløp, der det har vært dyre reparasjoner på hovedrenseanlegget. Dette gjelder mest reklamasjon, der utlegg kreves refundert.

Sykefravær

Sykefravær (utenom ansatte avfall) var i 2019 ca 5,5 %. Målet er å komme under 5 %. Godt arbeidsmiljø og trivsel er viktig å ha. Enheten prøver å drive godt arbeid gjennom blant annet verneombud for å sikre gode arbeidsforhold for alle. Takket være egen HMS-ingeniør oa. legges det opp til et systematisk arbeid og etterlevelse av rutiner i kvalitetslosen.