Skisseprosjekt for Normoria er vedtatt

0
212
Illustrasjon av fasade mot Kongens plass

Skisseprosjektet for Normoria – Kulturhuset i Kristiansund ble overlevert fra totalentreprenør HENT AS til styret i OMKK Eiendom as, som i styremøtet 9. desember enstemmig vedtok å godkjenne det som grunnlag for det videre arbeidet med Normoria. Med dette vedtaket har prosjektet nådd en ny og svært viktig milepæl.

I skisseprosjektet skal alle brukernes arealer være ferdig tegnet ut. Normoria blir på ca 10.500 kvm, noe som er en økning på ca 800 kvm sammenlignet med det nedskalerte prosjektet. Dette har en klart ved å benytte bygget i Skolegata 9 i større grad enn forutsatt.

Hvordan bygget forholder seg til Kristiansund sin stolte gjenreisningsarkitektur er et viktig tema. Dette er en problemstilling prosjektledelsen og arkitektene jobber videre med i forprosjektet. Endelig forslag til løsning vil bli lagt frem i forbindelse med ferdigstilling av reguleringsplanen.

BREEAM Very good

Styret har vedtatt at bygget skal ha en god miljøprofil og sertifiseres som minimum BREEAM very good. HENT har lagt fram en miljøanalyse som viser at prosjektet ligger godt an til å nå dette målet. I tillegg planlegges det en god del bruk av synlig trematerialer innendørs i bygget.

Tidsplan og økonomi

Den neste milepælen for prosjektet er å få reguleringsplanen politisk vedtatt, for å holde fremdriften i prosjektet. Prosjektet har som mål å få godkjent reguleringsplanen før sommeren 2022. Med godkjent skisseprosjekt ligger prosjektet godt i rute til å ha ferdig forprosjekt i månedsskiftet april/mai 2022. Det er også god grunn til å anta at ferdigstilling av byggeprosjektet vil skje som planlagt rundt sommeren 2024.

Prosjektet hadde en forventet kostnad på 690 millioner i 2019-kroner. I styringsplanen for prosjektet er det lagt inn forventet prisstigning frem til ferdigstilling. Det betyr at prosjektet er forventet å koste totalt 764 mill kroner når det står ferdig i 2024. I perioden har imidlertid prisstigningen innen byggebransjen for noen områder vært betydelig større enn forventet. Likevel har styret vedtatt å opprettholde kostnadsrammen på 764 mill kroner. Budsjettet lagt fram i skisseprosjektet tyder på at denne rammen skal være fullt mulig å holde med noen mindre tilpasninger.

Vil forsterke Kristiansund ytterligere som kulturby

Både styreleder Eigunn Stav Sætre og daglig leder Per Olaf Brækkan er godt fornøyd med arbeidet som er utført frem til skisseprosjektet. De vil spesielt takke alle brukerne for det gode engasjementet og de mange gode innspillene som har ført til et flott og spennende bygg. Begge har stor tro på at i dette bygget kan partene i enda større grad samarbeide og inspirere hverandre til å skape kulturaktiviteter som vil være med på å forsterke Kristiansund ytterligere som en kulturby.