Okea kjøper Shell sin andel i Draugen og Gjøa. Selskapet legger driftsorganisasjonen til Kristiansund, ikke bare for Draugen, men for alle fremtidige prosjekter. Politisk og administrativ ledelse i Kristiansund skal møte den nye eieren allerede i ettermiddag.

Okea er et rent norsk utviklings- og produksjonsselskap lokalisert i Trondheim og etablert i juni 2015. Siden etableringen har selskapet bygd en sterk organisasjon med innovative og erfarne folk. Okea skal bidra til verdiskapning på den norske kontinentalsokkelen, med kostnadseffektive driftsmåter.. Selskapet har interesser i feltene Yme, Ivar Aasen og Grevling fra før. Nå skal de også kjøpe seg inn i Draugen og Gjøa. Ansatte i Shell sitter nå i allmøte og får presentert ny eier.

Okea ble startet opp i 2015 av Erik Haugane og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe med en idé om å riste liv i norske oljefunn andre selskaper ikke ville bygge ut

Nyheten om at Shell ønsker å selge seg ut av Draugen kom 13. mars og skapte uro både i organisasjonen og kommunen. Nyheten om at Okea er kjøper, er godt nytt.

– Selskapet sier tydelig at drift skal legges til Kristiansund, og det er godt nytt, sier ordfører Kjell Neergaard. Det kommer nye muligheter med en motivert og sulten nykommer. Det er svært viktig for Kristiansund å beholde kompetanse og arbeidsplasser.

– Okeas ambisjon er å bygge ut varigheten til feltet ut 2040 gjennom fortsatt fokus på kostnadseffektiv drifts, ytterligere reserver innen lisensen og leting nær feltet. Gjøa-feltet er et høyst produktivt felt med stabil produksjon med betydelig undergrunnsoppside og en rekke tilknyttede og forventede forbindelser som vil forlenge levetiden og verdien på feltet, skriver Okea på sin nettside.

Prisen Okea betaler for flaggskipet Draugen er 4.5 milliarder kroner.

– Det er gledelig at selskapet er så tydelige på at nåværende og fremtidig aktivitet skal utføres fra Kristiansund. Det har vært et viktig argument for oss i diskusjoner med Shell, og vi er veldig tilfredse med at ledelsen har vært lydhøre for dette, sier rådmann Arne Ingebrigtsen.

 

Okea buys Shell’s share of Draugen and Gjøa

 

Okea is buying Shell’s share in Draugen and Gjøa. The company puts the operating organization to Kristiansund, not just for Draugen, but for all future projects. Political and administrative management in Kristiansund will meet the new owner this afternoon.

 

Okea is a pure Norwegian development and production company located in Trondheim and established in June 2015. Since its establishment, the company has built a strong organization with innovative and experienced people. Okea will contribute to value creation on the Norwegian continental shelf, with cost-effective operations. The company has interests in the fields Yme, Ivar Aasen and Grevling from before. Now they will also buy into Draugen and Gjøa. Employees in Shell are now in attendance and are presented with new owners.

Okea was launched in 2015 by Erik Haugane and former oil and energy minister Ola Borten Moe with an idea of ​​shaking lives in Norwegian oil discoveries other companies would not expand

The news that Shell wants to sell out of Draugen came March 13 and created turmoil in both the organization and the municipality. The news that Okea is buying is good news.

– The company clearly states that operations should be added to Kristiansund, and that is good news, says mayor Kjell Neergaard. There are new opportunities with a motivated and hungry newcomer. It is very important for Kristiansund to retain skills and jobs.

Okea has the ambition to extend field life into the 2040s through continued focus on cost efficient operations, additional resources within the licence and near field exploration. The Gjøa field is a highly productive field with stable production, substantial subsurface upside and several tie-ins both committed and expected that will extend field life and value, writes Okea on their website.

The price Okea pays for the flagship Draugen is 4.5 billion.

– It is gratifying that the company is so clear that current and future activities will be carried out from Kristiansund. It has been an important argument for us in discussions with Shell, and we are very pleased that management has been responsive to this, says Chief Municipal Executive, Arne Ingebrigtsen.