Vil du bli meddommer?

0
180
Legal help and lawyer services concept as a group of falling domino pieces being supported by a justice scale as a law aid and solving problems metaphor as a 3D illustration.

Kristiansund kommune trenger flere meddommere. Har du lyst til å ta oppgaven? Da må du melde deg innen 1. april.

Vi jobber i disse dager med å finne nye meddommere for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024. Kommunen skal velge meddommere til Nordmøre tingrett, Frostating lagmannsrett og Romsdal jordskifterett. Samme person kan ikke velges til å sitte i både tingretten og lagmannsretten. Meddommere er vanlige menn og kvinner som sammen med fagdommere med juridisk utdanning er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Meddommere spiller en sentral rolle i vårt rettssystem, og det er en viktig og engasjerende samfunnstjeneste. Domstolloven sier følgende om hvem som kan velges: Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være det som heter «personlig egnet» til oppgaven. I tillegg må vedkommende:

  • Være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start
  • Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender
  • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen
  • Være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Kommunene har blitt oppfordret av Domstoladministrasjonen om at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør velge flere meddommere med innvandrerbakgrunn.

Når det gjelder jordskifteretten, skriver Romsdal jordskifterett dette: Vi minner om at jordskiftemeddommere skal ha kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolen. Dette gjelder spesielt kunnskap knyttet til fast eiendom, jord- og skogbruk, verdsetting/taksering eller lignende. Det er også nødvending med jordskiftemeddommere i alminnelig god fysisk form som kan delta på befaringer i terrenget i tilknytning til den enkelte jordskiftesak. Arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en stor fordel om de meddommerne som velges kan bruke vanlige digitale verktøy. Valg av meddommere blir behandlet i bystyret 14. mai.

Her kan du få mer informasjon om hva det vil si å være meddommer: https://www.domstol.no/meddommere/ Har du spørsmål, ta kontakt med Rigmor Holten, tlf 71 57 43 90/994 01337 eller e-post rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Klikk her for å registrere deg.