Informasjon til pårørende til beboere i institusjoner

0
238
Fungerende kommuneoverlege Askill Sandvik, kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson og ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Informasjonsbrev om pågående pandemisk situasjon

Vi er alle sammen i en svært spesiell situasjon der store deler av samfunnet er stengt ned og vi er oppfordret til å bidra i en nasjonal dugnad for å redusere smitten av Korona viruset. Jeg vil med dette tilstrebe å gi dere faktainformasjon om hvilke tiltak kommunen har gjort i helse, pleie og omsorg, og hvorfor vi gjør som vi gjør.


Kommunens kriseledelse satte stab første gang 27. januar 2020. Allerede før den tid, hadde vi jobbet med å revidere kommunens pandemiplan, samt at vi bestilte noe smittevernutstyr.

En epidemi som sprer seg over store deler av verden blir kalt en pandemi. Epidemi er et utbrudd av en sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker. Når slike situasjoner oppstår, tar kommuneoverlegen
over en hel del delegasjoner i henhold til smittevernloven. Alle avgjørelser som så langt er tatt i prepandemisk fase og nå i pandemisk fase, er tatt enten av, eller i dialog med, kommuneoverlegen.

Vi startet også arbeidet med å planlegge hvordan vi kunne bidra til å øke kapasiteten for et samlet helsevesen, det vil si både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I dette arbeidet kom vi raskt frem til at vi måtte frigi plasser på Storhaugen helsehus slik at sykehuset kunne skrive ut pasienter tidligere fra sykehus og dermed ha kapasitet nok til de alvorligst syke. På Storhaugen har vi nå klargjort for å både ta imot pasienter som er smittet av Korona (Covid-19), og andre uavklarte pasienter som ikke er smittet av Korona.

I helsevesenet har vi altså forberedt oss på et ekstraordinært trykk med mange pasienter med koronasmitte.
Vi har lagt vekt på at vi skal være klare til innsats uten unødig opphold, og har jobbet ulike scenarier slik at alle forløp har hver sin lille plan. For å være klare for et økt trykk på helsevesenet når antallet smittede øker, valgte vi å tømme store deler av Storhaugen helsehus. Noen pasienter som lå på Storhaugen ble sendt hjem og får oppfølging av hjemmetjenesten. De pasientene som lå på Storhaugen og ventet på plass i sykehjem, ble lagt inn i sykehjem. For at vi skulle klare dette, ble det etablert dobbeltrom. Enhet for sykehjem har nå 19 pasienter mer enn de strengt tatt er dimensjonert for.

Alle som jobber i og for eldreomsorgen i Kristiansund mener at dobbeltrom ikke er en god løsning, først og fremst og sykehjemspasientene, dernest for våre medarbeidere. Etter en samlet vurdering
har vi likevel sett oss nødt til å gjennomføre tiltaket. Alt er gjort for å ruste oss til en særlig krevende periode.

I skrivende stund er det dessverre ikke mulig å si noe om hvor lang periode vi må tåle dobbeltrom.

Hjemmetjenesten og Bo- og habilitering
I tillegg til å frigjøre kapasitet på Storhaugen, har det blitt jobbet med å sikre og etablere gode smittevernrutiner i hjemmetjenesten og i Bo- og habilitering. Vi forbereder oss på at vi vil ha brukere med koronasmitte i disse enhetene også. Brukerne av disse tjenestene bor hjemme i sin egen bolig men er definert som ekstra sårbare grupper. Det vil si at det er stor risiko for at disse blir svært dårlige dersom de blir smittet og syke av Korona. Målet vårt er at disse skal isoleres i egne hjem så lenge som
mulig. Dersom/når tilstanden tilsier det, vil de bli innlagt i sykehus eller på Storhaugen helsehus.

Etablering av prøvetakingsteam
Slik dere sikkert har sett i media, har vi etablert et telt for prøvetaking utenfor brannstasjonen/ Helseinnovasjonssenteret.
Før vi etablerte dette teltet dro våre folk hjem til de som skulle testes. Dette viste seg snart å være ineffektivt og vi etablerte altså dette teltet.Vi har arbeidet med opplæring av ansatte både i prøvetaking og i bruk av smittevernutstyr. Vi er svært opptatt av at medarbeiderne våre skal være trygge og ikke utsettes for større risiko enn høyst nødvendig.
Det er kommunens egne folk, sykepleiere og hjelpepleiere som er satt i stand til å utføre prøvetaking.
Parallelt med dette er det etablert et eget team for smittesporing. Vi har ansatt en egen smittevernlege til å lede dette arbeidet. I tillegg har vi omdisponert sykepleiere fra sykehjem, helsestasjon osv. for å gjennomføre smittesporingsarbeidet.

Da regjeringen bestemte at skoler og barnehager skulle stenge, fikk vi raskt etablert gode ordninger med oppvekstsektoren om at barn av helsepersonell skulle sikres tilsyn i barnehage og på sfo. Det er
stor grunn til å være stolt av det gode tverretatlige samarbeidet vi har i kommunen, og jeg vil rette en stor takk til alle ansatte i skoler, barnehager, barnevern osv. som gjør en stor innsats for at helsevesenets
hjul skal holdes i gang.

I perioder der familier lever tettere på hverandre enn vanlig, øker risikoen for vold i nære relasjoner. Kommunens kriseledelse har vært opptatt av dette. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å fange opp sårbare familier, i samarbeid med barnevern, skoler, barnehager, politi og krisesenteret.

Samtidig med at skoler og barnehager ble stengt, ble det også bestemt at det skulle etableres adgangskontroll på alle landets helseinstitusjoner. Dette er bestemt av regjeringen, og Kristiansund kommune har selvfølgelig fulgt opp dette kravet. Dørene til våre institusjoner er derfor låst, og vi har hengt opp plakater med informasjon om hvordan avdelingene kan nås. Vi gjør individuelle unntak dersom en sykehjemspasient er alvorlig syk og/eller er døende.
Etter 1,5 uke med stengte dører, har vi fått tilbakemelding på at det er vanskelig å nå avdelingene.
Våre medarbeidere i sykehjem har det nå svært travelt og da er det lett at telefoner nedprioriteres.

Vi jobber nå for å gjøre vår tilgjengelighet bedre og skal se på om vi kan styrke bemanningen for å avhjelpe dette. I tillegg kommer vi i løpet av få dager til å ta i bruk ny teknologi som skal avhjelpe kommunikasjon mellom pasient og pårørende. Den teknologiske løsningen vi tar i bruk heter Komp.
KOMP er en skjerm med kun én knapp, laget spesielt for de som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett. Med KOMP kan hele familien enkelt koble seg via en app, og sende bilder, meldinger og gjennomføre
toveis videosamtaler til bestemor eller bestefar. Når vi får styrket bemanningen for å bedre vår tilgjengelighet, kan vi også hjelpe pasientene våre med å bruke Komp og/eller telefon.
Stengte institusjoner går på bekostning av aktivitet og psykososial stimuli for våre sykehjemspasienter.
Hele pleie og omsorgssektoren har havnet i et skikkelig dilemma når vi nå må begrense antall mennesker i institusjonene vår. Dette går på bekostning av mye, herunder også psykososiale tiltak som har vært utført av frivillige. Problemstillingen drøftes hele tiden, men så langt har vi holdt fast på at
hensynet til å begrense risikoen for smitte skal veie tyngst. En vanskelig men riktig avgjørelse. Det er i alles interesse at man om noen uker kan lempe på slike innskrenkinger

Legevakten flyttes
Sist, men ikke minst vil jeg benytte anledningen til å informere om at vi flytter legevakten fra sykehuset til Frei administrasjonsbygg. Fra og med onsdag klokken 16.00 vil vi ikke lenger ha legevakten på sykehuset. Årsaken er at sykehuset må frigjøre areal for å kunne ta imot alvorlig syke pasienter.
Det pågår nå et intenst arbeid for å klargjøre lokalene, skaffe tilveie nok nødvendig medisinskteknisk utstyr, inngå nødvendige avtaler, etablere nye prosedyrer, få etablert renhold på ren legevakt og på «uren legevakt» og ikke minst; omdisponere personell sykepleiere og legesekretærer til å bemanne opp legevakten og lage vakt turnus for leger.

Psykisk helse og rus
Pasienter og brukere av psykisk helse og rus er også en svært sårbar gruppe. Enheten har god oversikt over pasientgrunnlaget og har presentert utfordringene og prioriteringene for kommunens kriseledelse.
Det er på det rene at alle lag av samfunnet berøres av en slik nedstenging som vi nå erfarer. Enheten har derfor jobbet for å følge opp pasientene sine via Teams/telefon/Facetime.

Vi planlegger for «worst case scenario»
God beredskap handler om å planlegge og ligge et hestehode foran utviklingen i samfunnet. Vi planlegger derfor som om denne situasjonen skal vedvare i lang tid og der mange blir syke. Dette innebærer blant annet at vi tilstreber å planlegge med at 40% av våre ansatte blir syke og/eller må i karantene samtidig.

Siv Iren Stormo Andersson
Kommunalsjef
Kristiansund kommune