Skal planlegge framtidig bruk av arealet ved Kristiansund sjukehus

0
128
Arbeidsgruppa skal innen utgangen av februar 2021 levere en rapport med sine anbefalinger som vil danne et grunnlag for en mer detaljert arealplanlegging av de samlede helsetjenestene fra foretaket og fra Kristiansund kommune.

Torsdag 19. november møttes ansatte fra foretaket og Kristiansund kommune til et første møte for å begynne planlegginga av arealet ved framtidas helsetjenestetilbud i Kristiansund.

Mandatet til arealgruppa er å vurdere hvor ulike pasienttilbud kan plasseres for å oppnå gode faglige- og lokasjonsmessige synergier i sykehusbygget. Her vil en vurdere forhold som pasientflyt, arealutnyttelse og logistikk i bygget.

HMR har vedtatt sine tjenester i SNR Kristiansund, og bystyret i Kristiansund kommune gav 1. oktober sin tilslutning til å etablere kommunale tjenester sykehusbygget. Det skal også vurderes om det kan være naturlig å etablere ytterligere kommunale tjenester i bygget.


Arealplan i februar

Arbeidsgruppa skal innen utgangen av februar 2021 levere en rapport med sine anbefalinger som vil danne et grunnlag for en mer detaljert arealplanlegging av de samlede helsetjenestene fra foretaket og fra Kristiansund kommune.

En oppdatert arealplan for HMR sine tjenester SNR Kristiansund, samt Kristiansund kommune sine tjenester skal være ferdig innen utgangen av mai 2021.


Deltakere i arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa består av fagpersoner fra somatiske tjenester og psykisk helse og rus, representanter fra drift og eiendom samt vernetjeneste og tillitsvalgte i både helseforetak og kommune. Arbeidet ledes av prosjektleder Joakim Varvin fra Kristiansund kommune og Gudrun Karlsen, seksjonsleder ved ortopedisk sengepost i HMR.