Vinteren er i full gang. Har du planer om litt hagearbeid?

0
135
Aloe vera cuttings in the hand of a gardener, planting in process. Pruning aloe vera.

Beskjæring av trær kan være nødvendig for å opprettholde et tre i en sikker tilstand. Det kan være fjerning av døde grener, for å fremme vekst, for å regulere størrelse og form – eller for å forbedre kvaliteten på blomster, frukt eller tømmer. Feil beskjæring kan føre til at trær blir stygge, syke og / eller potensielt farlige.

Topping av trær er en overdreven, rå beskjæringsstrategi. Dette er ikke tillatt på kommunale eiendommer i Kristiansund. Tretopping er når man kutter alle de store grenene slik at stumpender blir igjen uten noen sekundære grener.

Topping er ikke en akseptabel beskjæringsmetode og skal sjelden eller aldri brukes. Likevel er det veldig vanlig blant uerfarne folk. Topping av trær reduserer ikke bare treets generelle estetikk, men har alvorlige negative konsekvenser for treets strukturelle integritet og vitalitet. Topping blir ofte brukt for å ‘redusere risikoen for høye, modne trær.’

Denne beskjæringsstrategien er imidlertid kontraproduktiv fordi de fleste modne trær har omfattende rotsystemer som er tilstrekkelig utstyrt for å opprettholde stabilitet.

Fjerning av store mengder løv gir stress på treet og reduserer dets evne til å ta til seg nok næring til røttene, grenene og stammen. Topping reduserer kraftig mengden blader på treet, og begrenser dermed hvor mye energi treet kan produsere og hvor mye vann det kan frigjøre. Begge er ekstremt viktige for trærnes helse.  Topping oppmuntrer til vekst 3 ganger trærnes normale veksthastighet, som deretter fører til et behov for en mye strengere beskjæring. Det gir også skjemmende gjenvekst. Hvert tre har en annen vekstrate, men hvis trær beskjæres ordentlig, trenger de bare å trimmes hvert 2-5 år under normale omstendigheter.

Hvis du ønsker å beskjære et tre på kommunen sin eiendom er det søknadspliktig og må utføres med hensyn til retningslinjer. Kristiansund kommunes generelle retningslinjer ved forespørsel fra private om trefelling/rydding på kommunal grunn:

• Trefelling, tynning eller beskjæring av trær og busker på kommunalt areal er søknadspliktig og behovet skal begrunnes.

• Kratt/små trær opp til 10 cm i diameter og inntil 5 m fra nabogrense kan ryddes uten søknad. Det forutsettes at tiltak skal meldes til kommunen og at nærmeste naboer er enige. Området skal ryddes pent etterpå.

• Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august av hensyn til hekke- og yngletid for dyr og fugler.

• Trær som utgjør en fare for skade på eiendom eller mennesker skal prioriteres av kommunen.

• Kommunen utfører felling og beskjæring kun i vinterhalvåret, så lenge treet ikke utgjøre fare for omgivelsene.

• Topping av trær er ikke tillatt.

• Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke prioritert.

• Før felling igangsettes må det tas kontakt med kommunens parkavdeling for befaring.

• Den som ønsker trærne fjernet og får tillatelse til dette fra kommunen, utfører arbeidet for egen regning og risiko

• Initiativtaker er ansvarlig for å ta hånd om alt trevirke og rydde området for kvist og rester etter felling/rydding.

Hageavfall

Hageavfall kan føre til spredning av planter og sykdommer som påvirker naturen på en uønsket og skadelig måte. Naturen skal være til glede for både mennesker og dyr, og avfall er skjemmende og forurensende.

Det er forbudt å kaste hageavfall og annet avfall i naturen og man må aldri legge hageavfall på andres eiendom, i nærheten av friområde, nært vann og vassdrag eller andre steder i naturen der faren for spredning av avfallet er stor. Det er gratis å levere hageavfall til gjenvinningsstasjonen på Hagelin. Hageavfall kan leveres på henger eller i sekker til gjenvinningsstasjonen på Hagelin, eventuelt løst på andre måter. Sekker må tømmes ved gjenvinningsstasjonen.

Fremmede arter

Det dukker stadig opp arter i Norge som stammer fra andre deler av verden. Disse artene er bevisst innført fordi noen ville pynte opp i hagen, eller de har fulgt med som blindpassasjerer på reiser eller med varetransport. Hvis de først får etablert seg og trives, vil slike arter raskt kunne ta over og fortrenge naturlig hjemmehørende arter. En del av grunnen til dette er at mange av dem ikke har naturlige fiender som holder dem nede, og at det i utgangspunktet er arter som formerer og sprer seg fort. I Kristiansund utgjør for eksempel planteartene kjempebjørnekjeks, kjempe-/parkslirekne, lupin, rynkerose og kjempespringfrø en stor trussel mot biologisk mangfold.

Det er viktig at du håndter fremmede arter fra hageavfallet ditt riktig. Mindre mengder av høyrisiko-avfall (for eksempel blomsterstander, frøkapsler) kan legges i restavfallsdunken.

Alt restavfall fra private forbrennes ved så høye temperaturer at artene vil bli destruert. Større mengde må leveres inn til Hagelin og de må gjøres oppmerksom på at avfallet inneholder fremmede arter.