Storhaugen helsehus fem år

0
217

I dag er det fem år siden enheten Storhaugen helsehus ble etablert- og de første tjenestene flyttet inn i totalrenoverte lokaler i Tempoveien 23. Formålet med den nye enheten var å samle forebyggende, rehabiliterende og akutte helsetjenester til voksne.

Enheten har ansvar for tjenester både i og utenfor helsehusbygget.

Våre tjenester

 • Døgntilbud innen korttid, rehabilitering, palliasjon og øyeblikkelig hjelp
 • Fysioterapi (kommunalt ansatte og driftsavtaler)
 • Ergoterapi
 • Syn- og hørselskontakt
 • Regional utviklingssentral for friskliv og mestring
 • Forebyggende helsetjenester for eldre
 • Frivillighet helse
 • Dagtilbud for mennesker med kognitiv svikt
 • Kommuneoverlege
 • Kommunepsykologer
 • Legetjenester i helsehus, sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • Legevakt og legevaktformidling
 • Fastlegeordningen

Flere av tjenestene er interkommunale og vi yter mange kommuneovergripende tjenester.

 Kvalitetsreformen «Leve hele livet» gir retning for utvikling av mange av våre tjenester.

Målet med reformen er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet og ha en trygg og aktiv alderdom. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Hverdagsmestring

Som endel av reformen, er kommunen nå i gang med etablering av hverdagsmestring. Dette skjer gjennom en større omorganisering av tjenestene hvor flere enheter er involvert, og tjenesten skal etableres som en del av Storhaugen helsehus.

Hverdagsmestring er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltakelse står sentralt»

Målet med denne satsningen vil er å gi innbyggeren større innflytelse og koordinere tjenestene bedre for å sikre at vi tilbyr rett tjeneste til rett tid.

Våre fokusområder

Aktivitet og deltagelse– viktige faktorer for å fremme helse og forebygge ensomhet. Dette er et ekstra stort fokusområde i 2021. Du skal Leve hele Livet.

Hva er viktig for deg. Vi har gjennom flere år jobbet med økt fokus på brukerens selvbestemmelse gjennom den nasjonale kampanjen «Hva er viktig for deg». Dette har vi gjort i alle tjenester.

Fremtidens arbeidstakere i helse og omsorg- vi skal være en plass for alle og vi skal ha mange studenter og lærlinger, samt søkelys på kompetanse og utvikling. VI skal være en attraktiv arbeidsplass med mange mulighetsrom.

Velferdsteknologi– vi skal ta i bruk teknologien som gir en best mulig hverdag for pasienten, og være i stadig utvikling

Storhaugen Helsehus er avhengig av gode samarbeidspartnere for å gi gode tjenester til innbyggerne.

En takk til alle samarbeidsparter som bistår i dette arbeidet med å fremme aktivitet og deltagelse:

 • Fysioterapeuter med driftstilskuddene
 • Fastleger
 • Frivillige
 • Lag- og organisasjoner
 • Politikerne i Kristiansund
 • Høyskolen i Molde
 • Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Statsforvalteren Møre og Romsdal
 • Helsedirektoratet
 • Helseinnovasjonssenteret
 • Helse Møre og Romsdal

Det er sammen vi får gitt det beste tilbudet til innbygger! Tusen takk for at dere har fulgt oss i disse årene og vi gleder oss til veien videre!

Følg oss gjerne på Facebook.