Luktplager i kommunen

0
81

Luktplagen skyldes tilførsel av H2S-gass gjennom avløpsvannet som behandles i avløpsrenseanlegget. Luktplagene varierer i intensitet og kan i noen perioder merkes lite. I 2020 ble vi likevel klar over at det var/er en større utfordring. Opprinnelig konsulent (et av de største tverrfaglige konsulentfirma) prosjekterte et langt fra tilstrekkelig anlegg for håndtering av H2S både når det gjelder kapasitet og utforming av installasjonene. Det viser seg å være begrenset med god faglig kompetanse på dette feltet i Norge (flere av de større avløpsrenseanlegg har omtrent de samme lukt-utfordringer, f. eks i Ålesund, jfr. flere tidligere media-oppslag). Vi måtte bruke en del tid på å finne ny konsulent og bedre kompetanse for å løse problemet.

Etter at vi ble klar over behovet for omfattende tiltak har det blitt brukt en del tid på forberedelser, undersøkelser, registreringer og prosjektering av en omfattende ombygging. Vi har nå utlyst anbud på ombygging (anbudsfrist i september) og tar sikte på at arbeider kan igangsettes snarlig etter tildelingen i høst. Siden det er mye som må utføres, regner vi med at nytt og godt fungerende anlegg ikke kan stå klart før rundt påsketider i 2022. Når nytt anlegg settes i drift er vi ganske sikre på at omgivelsene ikke lenger skal ha luktplage som sjenerer.

I mellomtiden «spiser» nåværende ventilasjon/luktdemping store mengder kull. Hver gang kullfiltrene er i ferd med å bli brukt opp og må fornyes oppstår dessverre betraktelige luktulemper. Særlig med ugunstig vindretning er dette følbart. Slik forholdene kan være er det også uheldig for arbeidsmiljøet til dem som jobber på anlegget selv om man har flere tiltak og rutiner for disse.

Varmt sommervær og innsamling av matavfall kan dessverre også bidra til økt luktbelastning i området.

Vi beklager og er leie for luktplagen til omgivelsene. All den stund det ennå vil ta tid før forholdene blir slik som ønskelig, skulle vi gjerne forespeilet hurtigere løsning.