Allanengen skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris

0
200
Trivsel, kunnskap og mangfold i sentrum

Dronning Sonjas skolepris

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har nominert Allanengen skole i Kristiansund til Dronning Sonjas skolepris

Dronning Sonjas skolepris deles ut annethvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Vinnerskolen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom.

Ja, dette er veldig bra, og jeg er ydmyk og stolt, sier rektor, ved Allanengen skole, Elin Levinsen Lyngstad. Vi har jo jobbet langsiktig med vårt læringsmiljøarbeid over flere år.

Systematisk arbeid over flere år

Vi startet å jobbe systematisk med inkludering og integrering tilbake i 2012, og skolen ble etter hvert utnevnt til fokusskole gjennom NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). Dette først og fremst fordi vi jobbet mye med  antirasistisk arbeid samt integrering av flerspråklige elever og innføringselever.

Skolen ble deretter med i Læringsmiljøprosjektet gjennom UDIR i 2018.  Dette førte til at vi ble enda mer bevisst på, og så behov for å jobbe systematisk med elevenes oppvekst- og læringsmiljø. Vi utarbeidet verktøy og tiltak for å sikre et godt læringsmiljø, samt lik praksis for arbeid med likeverd og inkludering.

Visjon og pedagogisk plattform

Som en videreføring av vårt læringsmiljøarbeid , har vi utarbeidet en ny visjon og pedagogisk plattform som preger alle skolens planer. Fra høsten 2021 opprettet vi to nye team ved skolen. Elevhelseteamet er et tverrfaglig team bestående av representanter fra psykisk helsetjeneste, PPT, helsesykepleier, samt ledelse og miljøveiledere ved skolen. Målet er å jobbe med forebyggende elevhelse- og inkluderingsarbeid. Teamet har fokus på «laget rundt barnet» og ønsker å være i forkant for å hindre at elevsaker utvikler seg i negativ retning.  I elevhelseteamet ønsker vi å fokusere på elevenes ressurser, samt å spille på lag med foresatte og andre instanser i en tidlig fase. Skolens nyopprettede trivselsteam har ansvar for aktiviteter som skal fremme integrering og inkludering, samt aktiviteter for elevene i friminuttene. Sammen med et aktivt elevråd, utarbeider de årshjul med felles verdier som preger alle skolens elever og ansatte.

Nominasjonen gir alle som jobber ved skolen motivasjon til å fortsette vårt viktige arbeid.