Tiltak for å beskytte sårbare brukere og ansatte

0
125
Godt partssamarbeid i Kristiansund kommune. Fra venstre; Ann-Kristin Sæther, tillitsvalgt, Arne Olsen, tillitsvalgt, Målfrid Beate Mork, tillitsvalgt, Askill I Sandvik, kommuneoverlege og Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef.
Godt partssamarbeid i Kristiansund kommune. Fra venstre; Ann-Kristin Sæther, tillitsvalgt, Arne Olsen, tillitsvalgt, Målfrid Beate Mork, tillitsvalgt, Askill I Sandvik, kommuneoverlege og Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef.

Det har fra og med i dag blitt iverksatt tiltak for å beskytte sårbare brukere og ansatte i Kristiansund kommune.

Tiltakene har kommet frem i godt samarbeid med hovedtillitsvalgte og vernetjenesten. Det har vært drøftingsmøte med partene, der enstemmighet rundt valgte tiltak har kommet på plass.

Kommunalsjef, Siv Iren Stormo Andersson, kommuneoverlege, Askill Sandvik, har i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten kommet frem til følgende vedtak:

  • Arbeidsgiver innhenter vaksinasjonsstatus for ansatte i sykehjem, hjemmesykepleie, bo- og habilitering og rus/psykiatri som yter helsehjelp til pasienter.
  • Uvaksinerte/delvis vaksinerte ansatte bruker munnbind i alle situasjoner hvor avstandskravet på 1 meter til pasienter og andre ansatte ikke er mulig å overholde 1 meters avstand.
  • Uvaksinerte ansatte/delvis vaksinerte bruker hansker i alle situasjoner der fysisk berøring med pasienter er nødvendig. I situasjoner hvor bruk av hansker ikke er mulig skal det gjennomføres grundig håndhygiene før og etter fysisk berøring.
  • Disse smitteverntiltakene skal vedvare på ubestemt tid og gjelder alle uvaksinerte og delvis vaksinerte ansatte. 

Regelen om munnbind kan fravikes:

  • Hvis den ansatte ikke kan bruke munnbind av medisinske årsaker
  • Hos brukere der bruk av munnbind er uhensiktsmessig ifht å ivareta brukerens behov

Innhenting av vaksinasjonsstatus er frivillig

Begrunnelsen følger under:

Både i landet og i fylket har det har i løpet av kort tid vært flere tilfeller av koronasmitte blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Dette har vært ansatte som både har vært fullvaksinerte og uvaksinerte. Ved flere tilfeller har smittesporing vist at fullvaksinerte pasienter har blitt smittet av helsepersonell i forbindelse med at de har mottatt helsehjelp.

Helsedirektoratet har uttalt at arbeidsgiver må vurdere om det er «forsvarlig at ansatte som ikke er immune mot en smittsom sykdom, og som ikke tar imot tilbud om vaksine, arbeider med sårbare pasienter». Videre understreker direktoratet at arbeidsgiver må vurdere følgene av smitte i den aktuelle pasientgruppen, samt den risikoreduserende effekten av vaksinasjon eller omplassering av ansatte.

Ca. 10 % av de som nå smittes er fullvaksinerte. Dette betyr at selv fullvaksinerte kan bli smittet, og også smitte videre til andre. Samtidig er det utvilsomt også slik at vaksinering i stor grad reduserer risikoen for å bli smittet, og dermed også smitte videre til andre.

I lys av smittetilfellene i helse- og omsorgstjenesten vurderes det ikke forsvarlig at uvaksinerte ansatte yter helse- og omsorgstjenester uten ekstra beskyttelsestiltak. Dette både av hensyn til den ansatte, og av hensyn til pasientene. Det pågår nå vaksinering av personer med svekket immunforsvar. Disse vil få tilbud om en tredje vaksinedose. Dette vil redusere risikoen for at disse blir smittet. Samtidig vil den ikke fjerne risikoen fullstendig.

Arbeidsgivers har i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser adgang til å innhente vaksinasjonsstatus for ansatte i spesielle tilfeller. Når uvaksinerte ansatte yter helsehjelp til pasienter i sykehjem og hjemmesykepleie vil de bli eksponert for smitte, og også kunne utgjøre en smitterisiko for pasientene. Denne vil bli redusert betraktelig med bruk av smittevernutstyr, herunder munnbind. Konsekvensene av smitte kan være alvorlig for både den ansatte, kolleger og pasientene. Bruk av smittevernutstyr vil være et vesentlig mindre inngripende tiltak overfor den ansatte enn eksempelvis omplassering.