Klimabudsjettkonferanse

0
13
Kristiansund Rådhus og Sundbåten på havna
Kristiansund Rådhus og Sundbåten på havna

Denne uken arrangerte Kristiansund kommune sin første klimabudsjettkonferanse. Deltakere var formannskapet, alle politiske partier, ulike råd og utvalg, tillitsvalgte og verneombud. 

Klimabudsjett

Det var satt av en hel dag for å skape en forståelse for hva et klimabudsjett er og hvorfor det er viktig. Miljøvernkoordinator Kjetil Tore Fjalestad dro oss igjennom hva vi allerede gjør i Kristiansund og stilte spørsmål ut i plenum om det var noen som hadde innspill til annet vi kan gjøre.

Han tok det store bildet først

 • Global temperatur påvirkes av konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren.
 • Klimagassutslipp fra menneskelig aktivitet må derfor reduseres for å stoppe global økning av temperaturen.

Og snakket så om hva som er definert i vedtatt kommuneplan for Kristiansund

 • Hovedmål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel som gir føringer for delmål, tiltak og aktivitet.
 • Klimaperspektivet skal inn i alle enheter gjennom temaplaner og kommunedelplaner.
 • Klimaregnskap og klimabudsjett er verktøy for å styre effektivt mot mål  som er bestemt.

Før det ble gjennomført et gruppearbeid fikk vi presentert en liste over det som allerede gjøres i kommunen som er tiltak for å bedre klimaet i kommunen.

 • Energistyring oppvarming.
 • Bioolje til oppvarming
 • Led-gatelys
 • El.biler 
 • Bygg: materialvalg , grunnvannsbrønner
 • Gjenbruk av bygningskropp Rokilde
 • Gjennomgående klimaperspektiv i planverket
 • Klimakrav i innkjøp,  rapport og reglement
 • Opplæring og kunnskapsdeling:
 • E- læringsprogram
 • Tverrsektoriell kommunal klimagruppe Klimaregnskap, klimastrategier
 • Interkommunalt Klimasamarbeid Klimanettverk Nordmøre
 • Action now  Pådriver mot næringsliv med KBK som utstillingsvindu og felles møtepunkt
 • Bærekraftsfylket Møre og Romsdal

Et godt gruppearbeid gir gode innspill til videre arbeid med klima og klimabudsjett i kommunen. Etter planen skal det gjennomføres klimabudsjettkonferanse på årlig basis i Kristiansund kommune.