For å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er vi avhengige av å øve sammen med våre allierte. Derfor vil Norge høsten 2018 være vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture. Samtidig med dette skal det avvikles en nasjonal helseøvelse i Kristiansund mandag 29. oktober.

NATO er verdens største militære allianse og utgjør fundamentet i forsvaret av Norge. Dersom det kommer til en større konflikt, er landene i alliansen avhengige av å stå sammen. Derfor er grunnprinsippet i NATO «Én for alle, alle for én».
For Forsvaret er det å øve på å forsvare Norge det viktigste vi gjør. For å ha god kvalitet på soldater og utstyr, må vi øve og trene jevnlig. Like viktig er det å øve sammen med våre allierte for å sørge for at samarbeidet mellom landene fungerer så godt som mulig.

Største militære øvelsen siden 1980-tallet

Øvelse Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og vil holdes i Norge i oktober–november 2018. Rundt 50 000 soldater fra over 30 land vil i denne perioden øve på å forsvare Norge.
For Norge blir dette den største øvelsen siden 1980-årene, noe som igjen vil føre til at mange nordmenn vil merke at NATO øver i denne perioden.
Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.

Hele Norge øver

Øvelsen blir også en test for det gjeninnførte totalforsvaret, som er den samlede innsatsen fra nasjonen i krise og krig – militært og sivilt.
Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi totalforsvaret.
I en krise eller konflikt vil en rekke sivile yrkesgrupper og bransjer kunne bli berørt. Blant disse er helsevesenet, transport og logistikk, landbruk, næringsmiddelindustrien, media og bygg og anlegg – og det er disse som også skal trene og testes under Trident Juncture.

Øvelse i Møre og Romsdal

En stor del av hovedaktiviteten under øvelsen Trident Juncture vil foregå i Møre og Romsdal. Spesielt fra Åndalsnes i sør, til Oppland i øst og nordover til Trøndelag vil øvelsen merkes betydelig. I disse områdene vil det være synlige militære styrker som øver fra september til november.
I perioden vil det daglig kjøre flere militære kolonner som frakter materiell langs hovedveiene. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Møre og Romsdal fylke. Spesielt vil det være stor militær tilstedeværelse i og rundt Molde, Åndalsnes, Rindal, Sunndalsøra og Kristiansund. Det må medregnes en god del støy i disse områdene.

Hva betyr dette for oss i Kristiansund?

Kristiansund har en begrenset rolle i Trident Juncture. Om lag 2000 italienske soldater flyr inn via Kvernberget, for så å bli fraktet videre til Oppdal og Trøndelag. Noe militær aktivitet vil det likevel bli, spesielt i tilknytning til Nasjonal helseøvelse 29. oktober.
Det vil også bli en økning i det militære nærværet i Kristiansund gjennom siste del av oktober og første del av november. Du vil se militært personell og militære kjøretøy/fartøy og fly. Under nasjonal helseøvelse, vil du også kunne se militære patruljer og såkalte veikontrollposter.
Konsentrasjonen rundt øvelsen vil være i området Vestbase-Kvernberget og området Innlandsbrua-Sykehuset-Storhaugen. På Vestbase vil det bli eksplosjoner og skudd fra øvingsammunisjon.

Dersom du har spørsmål om øvelse Trident Juncture eller Nasjonal helseøvelse, kan du ta kontakt med servicetorget i Kristiansund kommune. Adressen dit er Vågeveien 4 og telefonnummeret er 71574000.

 

Nasjonal helseøvelse_tigrinja

Beredskap_2018_polish

Beredskap_2018_english

Helseøvelse somali

Helseøvelse arabisk