Enhet for psykisk helse- og rus arrangerte nettopp fagdag i Caroline med recovery-basert behandling som tema.

Recovery er en filosofi og holdning som fremmer muligheter. Faglig ekspertise er fremdeles sentralt, men benyttes til å støtte personer i å håndtere eget liv.

Som definisjonen beskriver er selvbestemmelse og selvstyring sentralt i recovery-prosessen, hver person må finne sin egen vei. Viktige personlige elementer i bedringsprosessen har vist seg å være myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål. På engelsk snakker man gjerne om «beeing in recovery» istedenfor «being recovered».

 

Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv”

Anthony 1993, oversatt av Solfrid Vatne

 

Fagdagen i Kristiansund

Fagdagen om recovery for enhet psykisk helse og rus et kompetansetilbud da enheten for psykisk helse- og rus ønsker å satse på recovery som et verdigrunnlag og perspektiv for vår tjenesteutøvelse.

Et ønske om å satse på brukerperspektivet som en grunnleggende verdi er et godt utgangspunkt for å utvikle Recoveryorienterte tjenester. Personer med egenerfaring deltar så langt det er mulig i planleggingen, og det jobbes ut i fra prinsippet «sammen om».

 

Hva ønsker vi å oppnå med fagdagen:

  • Deltakerne får grunnleggende kunnskap om recovery som fagperspektiv.
  • Deltakerne blir inspirert til å ta i bruk recovery i sin arbeidshverdag.
  • Deltakerne har med seg nyttige verktøy som de kan anvende i sin arbeidshverdag.

 

Hvem er deltakerne på dagen:

  • Primært ansatte som yter tjenester til personer med psykiske helseutfordringer og/ eller rusutfordringer.
  • Sekundært deltakere med egenerfaring, ansatte i DPS, somatisk hjemmetjeneste, frivillige organisasjoner

Fagdagen er arrangert i samarbeid med NAPHA, https://www.napha.no/ og mental helse.