Formannskapet møtes tirsdag 20. november klokken 13.00 i formannskapssalen på Rådhuset. Her er kortversjonen av saksdokumentene:

PS 18/102 Godkjenning av protokoll fra møter 23.10, 30.10. og 05.11.2018 2015/35924

PS 18/103 Opsjonsavtale på Devoldholmen til Campus gnr. 7 bnr. 29, gnr. 11 bnr. 1, gnr. 7 bnr. 11 og gnr. 6 bnr. 526 2018/3676

Saken gjelder: Saken gjelder behandling av opsjonsavtale for Devoldholmen området gnr. 7 bnr. 29, deler av gnr. 11 bnr. 1, deler av gnr. 7 bnr. 11, deler av gnr. 7 bnr. 50 og deler av gnr. 6 bnr. 526 for utvikling og utbygging av «Campus Kristiansund» på opsjonsarealet.

Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar å gi opsjon på tomteområdet på området mellom Holmakaia og Astrupsgate, (benevnt som Devoldholmen), gnr. 7 bnr. 29, deler av gnr. 11 bnr. 1, deler av gnr. 7 bnr. 11, deler av gnr. 7 bnr. 50 og deler av gnr. 6 bnr. 526 til Devoldholmen utvikling AS, heretter DU, (selskap under stiftelse av Bane Nor Eiendom AS, org. nr. 980 374 505 og NHP Eiendom AS, 989 784 803) i tråd med vedlagte forslag til opsjonsavtale.

Kristiansund kommune gir opsjon på gnr. 7 bnr. 29, deler av gnr. 11 bnr. 1, deler av gnr. 7 bnr. 11, deler gnr. 7 bnr. 50 og deler av gnr. 6 bnr. 526 fra når det foreligger endelig vedtak av ny reguleringsplan for Devoldholmen. Frist for å sende inn rammetillatelse er satt til 2,5 år etter vedtatt reguleringsplan. Det påløper ikke opsjonsgebyr da gebyret er beregnet inn i kjøpesummen. Kjøpesum er satt til Kr. 27.000.000,- i henhold til utført takst.

PS 18/104 Høring om endring i drosjereguleringen – oppheving av behovsprøving mv. 2018/447

Saken gjelder: Denne saken gjelder høring fra Samferdselsdepartementet vedrørende forslag til endringer i drosjereguleringen.

Rådmannens innstilling: Kristiansund kommune mener at det er fornuftig å videreføre sentraltilknytningsplikten for drosjer. Det er viktig å sikre forutsigbarhet og ryddige forhold for brukerne, og vi mener at sentraltilknytningsplikten kan bidra til at drosjenæringen blir mer oversiktlig. For øvrig har ikke Kristiansund kommune merknader til forslaget.

PS 18/105 DYBVIK CONSULTING søknad om servering- og skjenkebevilling 2018/3413

Saken gjelder: Dybvik Consulting AS søker om å starte nytt serveringsted på Rådhusplassen.

Rådmannens innstilling: Kristiansund kommune gir DYBVIK CONSULTING AS org.nr 985095868 bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 (opptil 60 volumprosent) i Kaibakken 2,

Kristiansund. Konseptnavnet Jullum6 legges i samme organisasjons nummer som Dypvik Consulting 985095868. Bevillingen gjelder fram til 30.06.2020 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Utendørsservering kan skje på et tydelig avgrenset område fastsatt av plan og bygningssjefen. Utendørsserveringen skal ikke være til hinder/ulempe eller skape fare for den offentlige ferdsel. Serveringssted Jullum 6 må kun brukes til lukkede arrangementer.

PS 18/106 Jordbærpikene Storkaia AS søknad om skjenkebevilling 2018/2603

Saken gjelder: Jordbærpikene Storkaia AS søker om skjenkebevilling på Storkaia kjøpesenter.

Rådmannens innstilling: Kristiansund kommune gir Jordbærpikene Storkaia AS org.nr 920428746 bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1-2 (opptil 22 volumprosent) i Arnulf Øverlands gate 2, Kristiansund. Bevillingen gjelder fram til 30.06.2020 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift..

 

PS 18/107 Søknad om salgsbevilling Varde 2017/3780

Saken gjelder: Varde AS søker om salgsbevilling i spesialbutikk for egenproduserte varer.

Rådmannens innstilling: Kristiansund kommune gir Varde AS org.nr. 918337679 bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1. (opp til 4,7 volumprosent) i Industriveien 9, Kristiansund. Bevillingen gjelder fram til 30.06.2020 og salgstiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.

PS 18/108 Forslag på kandidater til ORKidéprisen 2019 – Frist 31. Desember 2017/3925

Saken gjelder: ORKidéprisen 2019. Orkidéprisen er en årlig utmerkelse som deles ut av ORKidé – Nordmøre Regionråd- en gang i året. Arbeidsutvalget ber nå kommunene komme med sitt forslag på kandidater.

Rådmannens innstilling:

 

PS 18/109 Eiermelding 2017 2017/3972

Saken gjelder: Denne saken gjelder behandling av Kristiansund kommunes eiermelding for 2017, del 2 Eierberetningen. Bystyret vedtok i 2015, gjeldende for 4-års perioden, eiermeldingens del 1 Eierpolitikken.

Rådmannens innstilling: Bystyret tar Eiermelding 2017 for Kristiansund Kommune, del 2 – Eierberetning til orientering.

 

PS 18/110 Kvartalsrapport 3 2018 – Drift 2017/4180

Saken gjelder: Denne saken gjelder framleggelse av økonomirapport for kommunens driftsbudsjett for 3. kvartal 2018.

Rådmannens innstilling: Økonomirapporten for 3. kvartal 2018 for kommunens driftsbudsjett tas til etterretning. Budsjettjusteringer gjennomføres slik disse fremkommer i økonomirapporten.

 

PS 18/111 Kvartalsrapport 3 2018 – Investering 2017/4180

Saken gjelder: Denne saken gjelder rapportering og justering av investeringsbudsjettet.

Rådmannens innstilling: Økonomirapport 3. kvartal 2018 for investeringsbudsjettet tas til etterretning. Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer:

Det anbefales at budsjettene i følgende prosjekter justeres ned:

 • 41166 Ny gangvei langs Husøyveien 8 mill. kroner
 • 41167 Ny gangvei Sjursvika 1 mill. kroner
 • 42218 Tiltak damsikkerhet 2,5 mill. kroner
 • 42253 Ny vannledning langs Husøyveien 4,5 mill. kroner
 • 43189 Overføringsanlegg til renseanlegg 16 mill. kroner
 • 43223 Avløp Sjursvika-Jutvika inkl p-stasjon 4,067 mill. kroner
 • 44131 Nytt driftsbygg renovasjon 16 mill. kroner
 • 44132 Flytting vekt miljøstasjonen 1,11 mill. kroner
 • 44134 Opparbeiding ny tomt 20 mill. kroner
 • 54007 Parkering og plass for sjåføropplæring 7 mill. kroner
 • 67583 Rokilde – ombygging til omsorgsboliger 38,46 mill. kroner
 • 67613 Ny barnehage på Nordlandet 10 mill. kroner
 • 67620 Nytt kulturhus 19 mill. kroner
 • 91012 Digitalisering Kristiansund kommune 7,5 mill. kroner
 • 92503 Atlanten stadion 28 mill. kroner

Sum foreslåtte reduksjoner er på 183 mill. kroner. Tilsvarende reduseres bruk av lån med 163 mill. kroner, og momskompensasjon med 20 mill. kroner.

I tillegg bes det om følgende omdisponeringer på 3. kvartal:

 • Overføring av 3 mill. kroner til prosjekt 41216 Gatelys, fra prosjekt 43189 Overføringsanlegg til renseanlegg.
 • Overføring av 1,8 mill. kroner til prosjekt 42197 Nødvann/krisevann fra prosjekt 42201 ekstra vannledning over Nordsundet.
 • Overføring av 1,5 mill. kroner til Truckstop Sødalen fra prosjekt 42205 Vannledning Kirkeveien
 • Overføring av 1,5 mill. kroner til prosjekt 42267 Trykkøkningsstasjon vestre bydel, fra prosjekt 42223 Vannledning Sjursvika –Jutvika
 • Overføring av 1 mill. kroner til prosjekt 92286 – klormaskin, fra prosjekt 63232 Frei barneskole – ventilasjon og styring
 • Overføring av 2 mill. kroner til prosjekt 67591 Ombygging til Friskliv og mestring i Bendixens gt 49, fra prosjekt 67583 Rokilde – ombygging til omsorgsbolig

PS 18/112 Kvartalsrapport 3 2018 – Finans 2017/4180

Saken gjelder: Denne saken gjelder rapportering etter kommunens finansreglement for 3. kvartal 2018. Det rapporteres ikke avvik i finans- og gjeldsforvaltningen.

Rådmannens innstilling: Bystyret tar rapport for finans- og gjeldsforvaltningen for 3. kvartal 2018 til etterretning.

PS 18/113 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE 2018/2333

Saken gjelder: Denne saken gjelder revidering av eksisterende eiendomsskattevedtekter med bakgrunn i lovendringer i eiendomsskatteloven fra 2019 samt i forbindelse med omtaksering.

Rådmannens innstilling: Reviderte eiendomsskattevedtekter for Kristiansund kommune 18.12.18 vedtas.

PS 18/114 Handlingsprogram 2019 – 2022 2018/4348

Saken gjelder: Denne saken gjelder rådmannens forslag til budsjett, økonomiplan og handlingsprogram for 2019 til 2022.

Rådmannens innstilling:

 • Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen jf. eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 bokstav a.
 • Ved skattlegging av boligeiendommer legges Skatteetatens boligverdi til grunn, jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1.
 • Den generelle satsen for eiendomsskatten i 2019 settes til *1 promille av gjeldende eiendomsskattetakst, jf. eiendomsskatteloven § 13.
 • Det beregnes ikke bunnfradrag for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd
 • Eiendomsskatten skrives ut i minimum fire terminer for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 25.
 • I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b, kan det for et år av gangen søkes om fritak fra eiendomsskatt for følgende eiendommer:
  1. Eiendom tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten.
  2. Bygning som har historisk verdi, dvs bygninger som er automatisk fredede eller vedtaksfredede etter kulturminneloven. Forskriftsfredede bygninger og bygninger som er vernet etter plan- og bygningsloven omfattes ikke av fritaket.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf eiendomsskatteloven § 10.

Låneopptak

Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner 467,6 mill. kroner og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

Det tas opp lån i Husbanken med inntil 35 mill. kroner til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.

Det kan tas opp likviditetslån innenfor en ramme på 250 mill. kroner.

Budsjettvedtak

* Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjett med økonomiplan 2019-2022.

* Budsjettskjema 1B – Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan 2019-2022.

* Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjett med økonomiplan 2019-2022.

* Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan 2019-2022.

Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Det ytes et driftstilskudd på 3,521 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i 2019.

Kristiansund havnekasse

Det ytes et driftstilskudd på 0,621 mill. kroner til Kristiansund havnekasse i 2019.

 

Betalingssatser

 1. Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagte oversikt.
 2. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, plan- og byggesaksbehandling samt oppmåling og matrikkelføring skal baseres på 100 % kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-3/14 fra KMD.
 3. Bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene for helse- og omsorgstjenester der slike fastsettes. Rådmannen delegeres fullmakt til å fastsette og bekjentgjøre pris når statlige forutsetninger foreligger.

Referansaker/høringer

RS 18/137 Høring: Endringer i reglene for rett til barne- og ektefelletillegg 2018/4466

RS 18/138 Høring – endringer i opplæringsloven. Opplæring i kvensk 2014/452679

RS 18/139 Høring – forslag til endringer i stedsnavnloven 2012/1048

RS 18/140 Høring – Forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg 2015/34390

RS 18/141 Høring av endringer i forskriftene for tilskudd til landbruksvikarvirksomhet og tidligpensjon til jordbrukere 2016/949

RS 18/142 Høring – Anbefalt standard for transportsikring av epost 2018/3280

RS 18/143 Høring av forslag til forskrift om gjennomføring av havneforordningen i norsk rett (se også RS 18/144) 2009/1861

RS 18/144 Ønske om uttalelse til «Høring av forslag til forskrift om gjennomføring av havneforordningen i norsk rett» 2009/1861

RS 18/145 Høring om forslag til endringer i statsborgerloven mv 2015/33398

RS 18/146 Innspill på ny inndeling i veterinærvaktområde i Møre og Romsdal 2016/2995

 

Andre referatsaker

RS 18/147 Anmodning om at det blir stilt krav om påvisning av etablert infrastruktur i sjø når det gis konsesjoner, tillatelse til utvidelse av anlegg. 2018/3515

RS 18/148 Innspill på ny inndeling av veterinærvaktområder i Møre og Romsdal 2016/2995

RS 18/149 Tilbakemelding på forvaltning av midler fra Havbruksfondet * 2018/3917

Alle sakspapirerene kan du lese i sin helhet her:

https://innsyn.kristiansund.kommune.no/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1522&documentTypeId=MI