Vidar Dyrnes er kommunens nye Byingeniør

0
14
Portrett av Vidar Dyrnes
Vidar Dyrnes som ny Byingeniør fra sommeren 2022.

Det var som sommervikar, dog for noen år siden, Vidar ble introdusert til Kristiansund kommune som arbeidsgiver. Her så han muligheten til å jobbe med fag, han har jo et sterkt fokus på faget sitt, sammen med det han da opplevde som et utrolig godt arbeidsmiljø. «Dette er noe jeg virkelig ønsker å videreføre, altså det utrolig gode arbeidsmiljøet og å sørge for at vi holder så høyt fokus på fag som i dag» – forteller Vidar Dyrnes.

De korte fakta

 • Navn: Vidar Dyrnes
 • Alder: 42
 • Utdannelse: Sivilingeniør Bygg og miljøteknikk, fordypning innen vei, vann og avløpsfag
 • Nåværende jobb: Byingeniør / Enhetsleder kommunalteknikk
 • Forrige jobb: Assisterende Byingeniør siden 2018

Kommunalteknikk

Enheten Kommunalteknikk, som Byingeniøren er leder for, består av omlag 85 medarbeidere innenfor vei, vann, avløp og park. Jeg ser frem til å videreføre det gode fagmiljøet sammen med det gode arbeidsmiljøet som har preget enheten siden lenge før jeg startet her for 15 år siden, sier Vidar Dyrnes. 

Jobben som Byingeniør går ut på

Det er å lede enheten vi driver, som er en stor driftsorganisasjon. Vi skal levere gode tjenester, vi skal ha det fint rundt oss, altså fine grøntanlegg, være med på å utvikle anleggene vi har, både vei, vann og avløp. Kommunalteknikk har også en viktig rolle i  samfunnsutviklingen blant annet ved å være en tilrettelegger for næringsutviklingen i kommunen, forklarer Vidar. 

Ledelse i denne organisasjonen blir blant annet å sørge for at alt dette fungerer. Jeg skal være med på å ta faglige beslutninger, sørge for riktig bemanning samt se til at vi at vi driver rasjonelt og effektivt. Enhetsleder har også en rolle i beredskapen dersom det oppstår uventede hendelser, fortsetter Vidar.

Ledelse

Linda Lai, professor ved Handelshøyskolen BI, omtaler ledelse på denne måten.

Et godt bilde av de viktigste elementene i det vi vet er god ledelse er: Å gi tillit, støtte, utvikling og utfordringer med utgangspunkt i medarbeidernes individuelle styrker, bygge gode relasjoner, tilrettelegge for å gi medarbeiderne motivasjon, en opplevelse av mening med jobben og gode mestringsopplevelser.

Dette vet vi bidrar til måloppnåelse og ønskede endringer for organisasjonen. All ledelse er dessuten endringsledelse. Hvis ikke snakker vi om drift og styring av fastfrosne arbeidsprosesser.

Kilde: https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2017/12/raus-ledelse/

På spørsmålet om hvordan Vidar er som leder svarer han; «Jeg er opptatt av det faglige og like viktig er det av vi har et godt arbeidsmiljø, der folk kan få utfolde seg og hvor vi gjør hverandre gode. Jeg ønsker å være med på å legge til rette for at de andre kan gjøre en god jobb, diskutere problemstillinger som igjen medfører at vi sammen når våre mål. Nøkkelen for å lykkes som leder er at du har gode folk og at de får eierskap til egne prosjekter/egen jobbutførelse. Og her er jeg veldig heldig da jeg jobber sammen med veldig mange veldig flinke folk.»

Fra Eivind Raanes, som hadde denne jobben før meg, har jeg tatt vare på plakaten med kommunens leveregler, som er en del av kommunens verdigrunnlag. Disse ordene om hvordan vi skal ha det «oss i mellom» legger et utmerket grunnlag for et godt arbeidsmiljø og et godt mestringsklima, fortsetter Vidar.

Mine forgjengere har lagt vekt på at det skal være artig og trivelig å gå på jobb samtidig som at vi skal gjøre en faglig skikkelig og god jobb. Dette er fine leveregler som oppsummerer mye sier Vidar med et smil.

Verdigrunnlaget til Kristiansund kommune består av kommunens visjon, grunnverdier og leveregler.

Verdigrunnlaget er:

 • kommunens vilje og evne til å bygge opp og videreutvikle et godt omdømme
 • retningsgivende for arbeidsgiver i møte med kommunens medarbeidere, og komme til uttrykk gjennom ledelse og medarbeiderskap

Visjon – KRISTIANSUND KOMMUNE – I MEDVIND UANSETT VÆR

Grunnverdier – SNOR

 • SAMHANDLING Vi skal alltid stå sammen
 • NYSKAPING Hos oss er alt mulig
 • OPTIMISME Vi har bruk for alle
 • RAUSHET Vi har glimt på alle øyer

Leveregler – Oss i mellom

 • Vi holder ord
 • Vi gir ros
 • Vi griper hverandre i å lykkes
 • Vi snakker med hverandre, ikke om
 • Vi har humor og temperament
 • Vi gjør hverandre gode

Kilde: https://www.kristiansund.kommune.no/organisasjon/plan-og-styringsdokument/kommuneplan/

Kommunlateknikk løser viktige samfunnsoppgaver

Vann, vei og avløp er viktig samfunnsmessig infrastruktur som krever store ressurser for drift og utvikling. Gode parkanlegg er også viktig for folkehelsen.

Vannforsyning og avløpshåndtering

En av de viktigste tjenestene som kommunen leverer er rent vann, både til innbyggere og næringsliv. Vi skal ha nok vann, godt vann og en sikker vannforsyning. Dette har vært kommunens fokus i over 100 år, og en viktig oppgave fremover blir å fortsette det gode arbeidet med å sikre og forbedre forsyningssikkerheten. Reservevann blir et viktig tema. I tillegg skal vi sørge for trygg og god behandling av avløpsvann, noe som er svært viktig både for folkehelse og vannmiljø. 

Nye renseanlegg for «gamle Kristiansund» har hatt høy prioritet den siste tiden, der er vi snart i mål. I tiden fremover skal vi fokusere på nye avløpsanlegg for nordre del av Freiøya, hvor det er stort behov for oppgradering. Fornying av dårlig og gammelt ledningsnett vil også være et viktig satsingsområde. Dette finner vi både i sentrum og på Frei.

Vei

De som jobber med vei gjør en formidabel innsats med de midlene de har tilgjengelig. Fremover skal vi jobbe for å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle, med særlig vekt på myke trafikanter som fotgjengere og syklister. I tillegg skal vi jobbe for bedring av kvaliteten på det kommunale veinettet. Det vil være utfordrende å opprettholde veistandarden med dagens finansiering, så dette er et område som vil kreve oppmerksomhet.

Park

Vi skal holde våre parker og grøntanlegg i god stand til enhver tid. Vi har mange fine og godt stelte parkanlegg i dag, og jeg vil berømme de dyktige medarbeiderne som jobber med dette. Det er flere anlegg som i den siste tiden har tilkommet, som grøntanlegget rundt kirken på Kirkelandet, Øvrevågen, hundeparken og utbedringen av lys og veinettet i Folkeparken.

Alt dette oppnår vi sammen med alle de flinke folkene jeg får lov til å jobbe sammen med. Vi skal utvikle oss i takt med samfunnet ellers. Jeg gleder meg virkelig over å få muligheten til å bidra til det beste for kommunens innbyggere ved å jobbe som Byingeniør.

Portrett av Vidar Dyrnes - Klikk for stort bilde

Vidar Dyrnes som ny Byingeniør fra sommeren 2022. Her med plakaten han tar med fra Eivind Raanes. Vidar mener dette er grunnlaget for et godt arbeidsmiljø.