Tirsdag 4. desember samles Formannskapet i Kristiansund igjen. Her er kortversjonen av sakslisten til behandling.

PS 18/115 Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.2018 2015/35924

 

PS 18/116 Opsjonsavtale på Devoldholmen til Campus gnr. 7 bnr. 29, gnr. 11 bnr. 1, gnr. 7 bnr. 11 og gnr. 6 bnr. 526 2018/3676

 

Saken gjelder: Saken gjelder behandling av opsjonsavtale for Devoldholmen området gnr. 7 bnr. 29, deler av gnr. 11 bnr. 1, deler av gnr. 7 bnr. 11, og deler av gnr. 6 bnr. 526 for utvikling og utbygging av «Campus Kristiansund» på opsjonsarealet. Saken er justert siden fremlegget 20.11.18.

Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar å gi opsjon på tomteområdet på området mellom Holmakaia og Astrupsgate, (benevnt som Devoldholmen), gnr. 7 bnr. 29, deler av gnr. 11 bnr. 1, deler av gnr. 7 bnr. 11, og deler av gnr. 6 bnr. 526 til Devoldholmen utvikling AS, heretter DU, (selskap under stiftelse av Bane Nor Eiendom AS, org. nr. 980 374 505 og NHP Eiendom AS, 989 784 803) i tråd med vedlagte forslag til opsjonsavtale.

Kristiansund kommune gir opsjon på gnr. 7 bnr. 29, deler av gnr. 11 bnr. 1, deler av gnr. 7 bnr. 11, og deler av gnr. 6 bnr. 526 fra når det foreligger endelig vedtak av ny reguleringsplan for Devoldholmen. Frist for å sende inn rammetillatelse er satt til 2,5 år etter vedtatt reguleringsplan. Det påløper ikke opsjonsgebyr da gebyret er beregnet inn i kjøpesummen. Kjøpesum er satt til Kr. 23.000.000,- i henhold til utført takst og nedjustering av omfattet areal.

Behandling i Formannskapet – 20.11.2018: Ordfører foreslo at saken utsettes til neste møte i formannskapet (04.12.2018) på grunn av at Møre og Romsdal fylkeskommunen og Kristiansund og Nordmøre Havn ønsker møter med Kristiansund kommune før behandling formannskapet. Rådmannen poengterte at det kan være sannsynlig at saksgrunnlaget ikke er endelig oppdatert etter overnevnte møter ved utsending av saksdokumenter til behandlingen 04.12.2018, og ba slik formannskapet om å være obs på ettersending endringer i saksgrunnlaget. I samsvar med forslag fremmet i møtet gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak: Saken utsettes til neste møte, 04.12.2018.

PS 18/117 Uttalelse til forslag til forskrift om implementering av EUs havneforordning i norsk rett 2009/1861

 Saken gjelder: kommunens syn på forslaget til forskrift om innføring av EUs havneforordning i norsk rett. Forordningen har som formål å legge til rette for at leverandører av enkelte havnetjenester gis tilgang til havner for å kunne drive virksomheten sin og å sikre finansiell transparens i havner, samt å etablere felles regler om havnetjenestevederlag og havneinfrastrukturvederlag. Gjennom regulering av disse forholdene skal forordningen bidra til økt kvalitet og effektivitet for havnetjenester og legge til rette for investeringer i havner slik at kostnadene for transportbrukere reduseres og sjøtransporten fremmes som transportmiddel. Rådmannen mener innføring av forordningen ikke vil ha vesentlige konsekvenser for vårt lokale havneområde, og tilrår at kommunen slutter seg til forslaget.

Rådmannens innstilling: Kristiansund kommune viser til rådmannens saksframlegg og ber rådmannen oversende saksframlegget og vedtaket til Kystverket som kommunens uttalelse til forslaget til forskrift om gjennomføring av EUs havneforordning i norsk rett.

PS 18/118 Rullering av Handlingsplan fysisk aktivitet og friluftsliv i Kommunedelplan fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2022 2018/3330

 

Saken gjelder: nye anlegg som blir rullert inn i Handlingsplanen og som har en kostnad på over kr 600 000. Dette blir å betrakte som en vesentlig endring av nåværende plan og krever behandling etter PBL § 11-12.

Rådmannens innstilling: Forslag til rullering av Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019- 2022, i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2022, legges ut på offentlig høring i henhold til PBL § 11-2. Planen kunngjøres med melding i en avis og på kommunens hjemmeside. Høringsfristen er 30 virkedager.

PS 18/119 Samarbeidsavtale mellom KK – Kristiansund Frivilligsentral 2018/4534

 

Saken gjelder: Inngåelse av samarbeidsavtale med Kristiansund Frivilligsentral og opprettelse av låneopptak for å sikre lokaler til frivilligsentralens aktiviteter.

Rådmannens innstilling: Bystyret vedtar at rådmannen gis fullmakt til å:

 • Ta opp lån til videre utlån, begrenset oppad til 9 mill. kroner som skal gå til kjøp, ombygging og renovering av lokaler til Skolegata borettslag 12-14. Nedbetalingsperioden skal settes til maksimalt 10 år fra avtalestart.
 • Inngå samarbeidsavtale med Kristiansund Frivilligsentral over en periode på 10 år med årlig utbetaling på kr. 365 000,-. Beløpet belastes Kulturenheten ramme ihht. til eksisterende praksis, og indeksreguleres årlig.

 

PS 18/120 17. mai 2019 – oppnevning av komité 2018/4338

Saken gjelder: oppnevning av medlemmer til 17. mai komiteen for 2019.

Rådmannens innstilling:

 1. Formannskapet ber følgende organisasjoner om å oppnevne sin representant til 17. maikomitéen 2019:
 • Eldrerådet, 1 repr. (med 1 vara)
 • Råd for funksjonshemmede, 1 repr. (med 1 vara)
 • Ungdomsrådet, 2 repr. (med 1 vara)
 • Idrettsrådet i Kristiansund, 1 repr.
 • Speiderbevegelsen i Kristiansund, 1 repr.
 • Representant for musikkorpsene i Kristiansund, 1 repr.
 • Ansatte i grunnskolen, 1 repr.
 • Ansatte i videregående skole, 1 repr.
 1. Formannskapet oppnevner 4 personer (representanter) som politisk valgte medlemmer av
 2. komitéen; _________________, _______________, _______________, ______________.
 3. Formannskapet ber Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede og Ungdomsrådet om å velge
 4. sine representanter så raskt som mulig
 5. Kulturenheten informerer/formidler videre til de andre berørte parter/organisasjoner inkl.
 6. Idrettsrådet i Kristiansund
 7. maikomitéen står fritt til å utvide komitéen med aktuelle kandidater fra andre
 8. organisasjoner og / eller interesserte personer
 9. Komitéen konstituerer seg selv på første møte

 

PS 18/121 Handlingsprogram 2019 – 2022 2018/4348

Saken gjelder: rådmannens forslag til budsjett, økonomiplan og handlingsprogram for 2019 til 2022.

Rådmannens innstilling: Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak:

Eiendomsskatt

 • Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen jf. eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 bokstav a.
 • Ved skattlegging av boligeiendommer legges Skatteetatens boligverdi til grunn, jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1.
 • Den generelle satsen for eiendomsskatten i 2019 settes til 6,7 promille av gjeldene eiendomsskattetakst, jf eiendomsskatteloven § 13.
  • I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,7 promille.
 • Det beregnes ikke bunnfradrag for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd
 • Eiendomsskatten skrives ut i minimum fire terminer for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 25.
 • I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b, kan det for et år av gangen søkes om fritak fra eiendomsskatt for følgende eiendommer:
  • Eiendom tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten.
  • Bygning som har historisk verdi, dvs bygninger som er automatisk fredede eller vedtaksfredede etter kulturminneloven. Forskriftsfredede bygninger og bygninger som er vernet etter plan- og bygningsloven omfattes ikke av fritaket.

 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf eiendomsskatteloven § 10.

 

Låneopptak

Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner 467,6 mill. kroner og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

Det tas opp lån i Husbanken med inntil 35 mill. kroner til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.

Det kan tas opp likviditetslån innenfor en ramme på 250 mill. kroner.

 

Budsjettvedtak

* Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjett med økonomiplan 2019-2022.

* Budsjettskjema 1B – Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan 2019-2022.

* Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjett med økonomiplan 2019-2022.

* Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan 2019-2022.

 

Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Det ytes et driftstilskudd på 3,521 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen

KF i 2019.

 

Kristiansund havnekasse

Det ytes et driftstilskudd på 0,621 mill. kroner til Kristiansund havnekasse i 2019.

 

Betalingssatser

 1. Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagte oversikt.
 2. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, plan- og byggesaksbehandling samt oppmåling og matrikkelføring skal baseres på 100 % kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-3/14 fra KMD.
 3. Bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene for helse- og omsorgstjenester der slike fastsettes. Rådmannen delegeres fullmakt til å fastsette og bekjentgjøre pris når statlige forutsetninger foreligger.

 

Behandling i Formannskapet – 20.11.2018

Ordfører foreslo at saken utsettes til formannskapets neste møte 04.12.2018 for at formannskapet skal få mulighet til å få besvart sine spørsmål og utarbeidet sine budsjettforslag til behandling i formannskapet. Formannskapet sluttet seg til forslaget. Vedtaket er protokollert under.

Dagens møte ble benyttet til orientering fra administrasjonen og mulighet for Formannskapet til å stille spørsmål til administrasjonen. Av praktiske årsaker ble orienteringen lagt først i møtet.

I samsvar med forslag fremmet i møtet gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak

Saken utsettes til neste møte, 04.12.2018.

 

PS 18/122 Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt 2018/2333

Unntatt offentlighet.

 

Referatsaker:

RS 18/150 Høringsbrev – forslag til endringer i veglova, plan og bygningsloven, vegtrafikkloven, yrkestransportloven, skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadm. fra SVV til fylkeskommunene 2018/4604

RS 18/151 Høring – Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling (dok. Nr 2) 2018/4640

RS 18/152 Høring – Anbefalinger for undersøkelse av hørsel i helsestasjoner 2018/4605

RS 18/153 Høring: forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken 2018/4553

RS 18/154 Høring: Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud/innkjøp av mat og drikke i offentlig sektor 2016/2368

RS 18/155 Høring: forskrift om medisinske kvalitetsregistre 2018/3935

RS 18/156 Tildeling av skjønnsmidler 2019 og restmidler 2018 2017/4854

RS 18/157 Fastsettelse av forskriftsendringer for å innføre kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet – Betalingsplikt for oppholdskommune 2018/4640

Alle sakspapirerene kan du lese i sin helhet her:

https://innsyn.kristiansund.kommune.no/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1523&documentTypeId=MI

Kortversjonen kan lastes ned som pdf her: Formannsskap 041218 – Kortversjon