Tirsdag 18. desember samler bystyret seg til det siste møtet i 2018. Møtet starter klokken 09.00 og blir strømmet på nett. Her kan du lese kortversjonen av sakspapirene:

PS 18/88 Godkjenning av protokoll fra møte 06.11.2018 2015/35821

PS 18/89 Opsjonsavtale på Devoldholmen til Campus gnr. 7 bnr. 29, gnr. 11 bnr. 1, gnr. 7 bnr. 11 og gnr. 6 bnr. 526 2018/3676

 Saken gjelder: Behandling av opsjonsavtale for Devoldholmen området gnr. 7 bnr. 29, deler av gnr. 11 bnr. 1, deler av gnr. 7 bnr. 11, og deler av gnr. 6 bnr. 526 for utvikling og utbygging av «Campus Kristiansund» på opsjonsarealet. Saken er justert siden fremlegget 20.11.18.

Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar å gi opsjon på tomteområdet på området mellom Holmakaia og Astrupsgate, (benevnt som Devoldholmen), gnr. 7 bnr. 29, deler av gnr. 11 bnr. 1, deler av gnr. 7 bnr. 11, og deler av gnr. 6 bnr. 526 til Devoldholmen utvikling AS, heretter DU, (selskap under stiftelse av Bane Nor Eiendom AS, org. nr. 980 374 505 og NHP Eiendom AS, 989 784 803) i tråd med vedlagte forslag til opsjonsavtale. Kristiansund kommune gir opsjon på gnr. 7 bnr. 29, deler av gnr. 11 bnr. 1, deler av gnr. 7 bnr. 11, og deler av gnr. 6 bnr. 526 fra når det foreligger endelig vedtak av ny reguleringsplan for Devoldholmen. Frist for å sende inn rammetillatelse er satt til 2,5 år etter vedtatt reguleringsplan. Det påløper ikke opsjonsgebyr da gebyret er beregnet inn i kjøpesummen. Kjøpesum er satt til Kr. 23.000.000,- i henhold til utført takst og nedjustering av omfattet areal.

Behandling i Formannskapet – 4.12.2018: Bjarne S. Elde (AP) viste til at det skal være et møte med Møre og Romsdal fylkeskommune 05.12.2018, og vedtak bør avventes til møtet er avholdt, da fylkeskommunen er svært sentral i saken. Elde fremmet følgende forslag: Saken utsettes til møte med Møre og Romsdal fylkeskommune er avholdt og eventuelt saksbehandlet ytterligere. Saken legges direkte frem for bystyret 18.12.2018 dersom avklaringer i møtet 05.12.18 tilsier det.

PS 18/90 Samarbeidsavtale mellom KK – Kristiansund Frivilligsentral 2018/4534

 Saken gjelder: Inngåelse av samarbeidsavtale med Kristiansund Frivilligsentral

og opprettelse av låneopptak for å sikre lokaler til frivilligsentralens aktiviteter.

Rådmannens innstilling:

Bystyret vedtar at rådmannen gis fullmakt til å:

 • Ta opp lån til videre utlån, begrenset oppad til 9 mill. kroner som skal gå til kjøp, ombygging og renovering av lokaler til Skolegata borettslag 12-14. Nedbetalingsperioden skal settes til maksimalt 10 år fra avtalestart.
 • Inngå samarbeidsavtale med Kristiansund Frivilligsentral over en periode på 10 år med årlig utbetaling på kr. 365 000,-. Beløpet belastes Kulturenheten ramme ihht. til eksisterende praksis, og indeksreguleres årlig.

PS 18/91 Forslag til hundeluftegård i Byskogen, etappe 1 2017/1364

 Saken gjelder: I bystyrets møte den 20.06.2017 ble det vedtatt å etablere en hundeluftepark i Byskogen – på kommunens eiendom gnr 34 bnr 2. Tiltaket er finansiert med kr. 500.000 i investeringsbudsjettet for 2018 med mål om ferdigstilling av hundelufteparken innen 01.06.18.

 Rådmannens innstilling: Etappe 1 som vist i vedlegg 3, legges til grunn for realisering av hundeluftegård i Byskogen innenfor vedtatt kostnadsramme på kr. 500.000. Etappe 1 er lagt opp slik at anlegget kan utvides senere om det blir aktuelt.

Behandling i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester – 29.11.2018

 Berit Frey (SP) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester er av den oppfatning at tiltaket ikke lar seg realisere innen de arealmessige og kostnadsmessige rammene som bystyret har vedtatt. Saken sendes tilbake til bystyret med anbefaling om å trekke saken.

 

Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester gjorde dermed følgende enstemmige vedtak:

Hovedutvalget for miljø og tekniske tjenester er av den oppfatning at tiltaket ikke lar seg

realisere innen de arealmessige og kostnadsmessige rammene som bystyret har vedtatt.

Saken sendes tilbake til bystyret med anbefaling om å trekke saken.

 

PS 18/92 Alternative løsninger til fremtidig sorteringsanlegg 2017/4708

 Saken gjelder: Invitasjon fra NIR til Kristiansund kommune om å delta i finansiering av SESAM i Trondheim, et regionalt ettersorteringsanlegg for restavfall for Midt-Norge sammen med øvrige kommuner i NIR. Kristiansund kommune ber i tillegg om at styret i NIR også avklarer muligheten for alternativ deltakelse i et lokalt ettersorteringsanlegg, som det jobbes med å etablere i Kristiansund. Kristiansund bystyre vedtok som et tillegg til godkjenning av hovedplan for avfall, gjenvinning og avfallsreduksjon i møte 02.10.18: «Rådmannen bes utrede om det finnes eventuelle alternative løsninger til fremtidig sorteringsanlegg for mottak av husholdningsavfall innen sak om kommunens tilslutning til SESAM skal behandles av bystyret.»

– Det forutsettes at det er et ettersorteringsanlegg for restavfall som her menes.

Rådmannen har fått presentert planer for etablering av et lokalt ettersorteringsanlegg i kommunen av lokale grundere, men har pr i dag ikke tilstrekkelig dokumentasjon på om dette vil kunne ivareta kommunens fremtidige behov. Det er derfor lagt inn et pkt 3 i rådmannens tilrådning der det bes om at NIR, som er samarbeidskommunenes fagekspertise på området, avklarer denne muligheten -før en eventuell avtale inngås med SESAM.

Rådmannens innstilling:

Rådmannen ber hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester legge saken fram for bystyret med følgende forslag til vedtak:

 1. Kristiansund kommune slutter seg til NIR’s planer for å øke materialgjenvinning gjennom økt kildesortering og ettersortering.
 2. Under forutsetning av at SESAM-prosjektet realiseres innenfor de rammene som er satt i beslutningsunderlaget av september 2018 vedtas:
 3. a) Kristiansund kommune forplikter seg innenfor en økonomisk ramme på kr. 1 620 000 for å finansiere nødvendig egenkapital i SESAM Ressurs AS.
 4. b) Kommunen tildeler NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall

som kommunen er lovpålagt å håndtere og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker.

 1. c) Representantskapet i NIR fatter endelig investeringsbeslutning i SESAM Ressurs AS.
 2. Kristiansund kommune ber NIR sørge for at SESAM legger til rette slik at også lokale

løsninger for ettersortering av restavfall kan velges.

 1. Kristiansund kommune slutter seg til NIR’s planer for å øke materialgjenvinning gjennom økt kildesortering og ettersortering.
 2. Under forutsetning av at SESAM-prosjektet realiseres innenfor de rammene som er satt i beslutningsunderlaget av september 2018 vedtas:
 3. d) Kristiansund kommune forplikter seg innenfor en økonomisk ramme på kr. 1 620 000 for å finansiere nødvendig egenkapital i SESAM Ressurs AS.
 4. e) Kommunen tildeler NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker.
 5. f) Representantskapet i NIR fatter endelig investeringsbeslutning i SESAM Ressurs AS.
 6. Kristiansund kommune ber NIR sørge for at SESAM legger til rette slik at også lokale løsninger for ettersortering av restavfall kan velges.

 

PS 18/93 Kjøp av aksjer i Vikan Eiendom AS 2017/4180

Saken gjelder: Gjelder oppfølging av kommunens forpliktelse til å kjøpe aksjer i

Vikan Eiendom AS for 2018.

Rådmannens innstilling: Kristiansund kommune følger opp sin forpliktelse om å kjøpe aksjer i Vikan Eiendom AS i 2018, jf vedlagte avtale. Beløpet for 2018 justeres ned fra 15 884 437 kroner, til 10 884 437 kroner, som finansieres ved salg av eiendom.

 PS 18/94 Politisk møteplan 2019 2013/2503

 Saken gjelder: Politisk møteplan for 2019, for de utvalg som omfattes av planen.

Rådmannens innstilling: Bystyret vedtar vedlagte møteplan for 2019, for de utvalg som omfattes av planen.

PS 18/95 Eiermelding 2017 2017/3972

Saken gjelder: Behandling av Kristiansund kommunes eiermelding for 2017, del 2 Eierberetningen. Bystyret vedtok i 2015, gjeldende for 4-års perioden, eiermeldingens del 1 Eierpolitikken.

 Rådmannens innstilling: Bystyret tar Eiermelding 2017 for Kristiansund Kommune, del 2 – Eierberetning til orientering.

 PS 18/96 Eiendomsskattevedtekter for kristiansund kommune 2018/2333

 Saken gjelder: Reviderte eiendomsskattevedtekter for Kristiansund kommune 18.12.18 vedtas.

Rådmannens innstilling: Revidering av eksisterende eiendomsskattevedtekter med bakgrunn i lovendringer i eiendomsskatteloven fra 2019 samt i forbindelse med omtaksering.

 PS 18/97 Kvartalsrapport 3 2018 – Drift 2017/4180

Saken gjelder: Framleggelse av økonomirapport for kommunens driftsbudsjett for 3. kvartal 2018.

Rådmannens innstilling: Økonomirapporten for 3. kvartal 2018 for kommunens driftsbudsjett tas til etterretning. Budsjettjusteringer gjennomføres slik disse fremkommer i økonomirapporten.

PS 18/98 Kvartalsrapport 3 2018 – Investering 2017/4180

Saken gjelder: Rapportering og justering av investeringsbudsjettet

Rådmannens innstilling: Økonomirapport 3. kvartal 2018 for investeringsbudsjettet tas til etterretning. Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer:

Det anbefales at budsjettene i følgende prosjekter justeres ned:

 • 41166 Ny gangvei langs Husøyveien 8 mill. kroner
 • 41167 Ny gangvei Sjursvika 1 mill. kroner
 • 42218 Tiltak damsikkerhet 2,5 mill. kroner
 • 42253 Ny vannledning langs Husøyveien 4,5 mill. kroner
 • 43189 Overføringsanlegg til renseanlegg 16 mill. kroner
 • 43223 Avløp Sjursvika-Jutvika inkl p-stasjon 4,067 mill. kroner
 • 44131 Nytt driftsbygg renovasjon 16 mill. kroner
 • 44132 Flytting vekt miljøstasjonen 1,11 mill. kroner
 • 44134 Opparbeiding ny tomt 20 mill. kroner
 • 54007 Parkering og plass for sjåføropplæring 7 mill. kroner
 • 67583 Rokilde – ombygging til omsorgsboliger 38,46 mill. kroner
 • 67613 Ny barnehage på Nordlandet 10 mill. kroner
 • 67620 Nytt kulturhus 19 mill. kroner
 • 91012 Digitalisering Kristiansund kommune 7,5 mill. kroner
 • 92503 Atlanten stadion 28 mill. kroner.

Sum foreslåtte reduksjoner er på 183 mill. kroner. Tilsvarende reduseres bruk av lån

med 163 mill. kroner, og momskompensasjon med 20 mill. kroner.

I tillegg bes det om følgende omdisponeringer på 3. kvartal:

 • Overføring av 3 mill. kroner til prosjekt 41216 Gatelys, fra prosjekt 43189 Overføringsanlegg til renseanlegg.
 • Overføring av 1,8 mill. kroner til prosjekt 42197 Nødvann/krisevann fra prosjekt 42201 ekstra vannledning over Nordsundet.
 • Overføring av 1,5 mill. kroner til Truckstop Sødalen fra prosjekt 42205 Vannledning Kirkeveien
 • Overføring av 1,5 mill. kroner til prosjekt 42267 Trykkøkningsstasjon vestre bydel, fra prosjekt 42223 Vannledning Sjursvika –Jutvika
 • Overføring av 1 mill. kroner til prosjekt 92286 – klormaskin, fra prosjekt 63232 Frei barneskole – ventilasjon og styring
 • Overføring av 2 mill. kroner til prosjekt 67591 Ombygging til Friskliv og mestring i Bendixens gt 49, fra prosjekt 67583 Rokilde – ombygging til omsorgsbolig

PS 18/99 Kvartalsrapport 3 2018 – Finans 2017/4180

Saken gjelder: Rapportering etter kommunens finansreglement for 3. kvartal 2018. Det rapporteres ikke avvik i finans- og gjeldsforvaltningen.

 Rådmannens innstilling: Bystyret tar rapport for finans- og gjeldsforvaltningen for 3. kvartal 2018 til etterretning.

PS 18/100 Handlingsprogram 2019 – 2022 2018/4348

Saken gjelder: Rådmannens forslag til budsjett, økonomiplan og handlingsprogram for 2019 til 2022.

 Rådmannens innstilling: Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak:

Eiendomsskatt

 • Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen jf. eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 bokstav a.
 • Ved skattlegging av boligeiendommer legges Skatteetatens boligverdi til grunn, jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1.
 • Den generelle satsen for eiendomsskatten i 2019 settes til 6,7 promille av gjeldene eiendomsskattetakst, jf eiendomsskatteloven § 13.
  • I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,7 promille.
 • Det beregnes ikke bunnfradrag for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd
 • Eiendomsskatten skrives ut i minimum fire terminer for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 25.
 • I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b, kan det for et år av gangen søkes om fritak fra eiendomsskatt for følgende eiendommer:
  • Eiendom tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten.
  • Bygning som har historisk verdi, dvs bygninger som er automatisk fredede eller vedtaksfredede etter kulturminneloven. Forskriftsfredede bygninger og bygninger som er vernet etter plan- og bygningsloven omfattes ikke av fritaket.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf eiendomsskatteloven § 10.

Låneopptak

Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner 467,6 mill. kroner og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

Det tas opp lån i Husbanken med inntil 35 mill. kroner til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.

Det kan tas opp likviditetslån innenfor en ramme på 250 mill. kroner.

Budsjettvedtak

* Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjett med økonomiplan 2019-2022.

* Budsjettskjema 1B – Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan 2019-2022.

* Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjett med økonomiplan 2019-2022.

* Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan 2019-2022.

Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Det ytes et driftstilskudd på 3,521 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen

KF i 2019.

Kristiansund havnekasse

Det ytes et driftstilskudd på 0,621 mill. kroner til Kristiansund havnekasse i 2019.

Betalingssatser

 1. Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagte oversikt.
 2. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, plan- og byggesaksbehandling samt oppmåling og matrikkelføring skal baseres på 100 % kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-3/14 fra KMD.
 3. Bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene for helse- og omsorgstjenester der slike fastsettes. Rådmannen delegeres fullmakt til å fastsette og bekjentgjøre pris når statlige forutsetninger foreligger.

 

Alle sakspapirerene kan du lese i sin helhet her:

https://innsyn.kristiansund.kommune.no/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1507&documentTypeId=MI