Allmøte avlyst

0
229

Som en direkte følge av at Kristiansund kommune ikke har vedtatt budsjett for 2019 og Handlingsplan 2020-2022, blir varslet allmøte 20. desember avlyst.

Rådmannen hadde invitert alle ansatte til allmøte i Caroline kinosenter for å orientere om en spareprosess som skal gjelde i tiden 2020 til 2022. 

-Vi har planlagt et spareprosjekt gjennomført i 2019 med virkning i perioden 2020-2022. Prosessplanen er til politisk behandling nå i desember. Vi anbefaler alle ansatte om å sette seg inn i budsjettprosessen både sett fra sitt arbeidssted og for kommunen i helhet. Alle dokumenter og spørsmål/svar fra/til politikerne ligger publisert på kommunens hjemmeside.

Som en følge av at bystyret i dag ikke vedtok budsjett og handlingsplan, faller grunnen til å avholde allmøtet bort. 

______________________________________________________________________________

Behandling av bystyresak PS 18/100

44 voterende i saken.

Ordfører foreslo følgende taletid:

 • Gruppe- og hovedutvalgsleder: 5 min hver. Gruppeledere som også er hovedutvalgsledere får altså 10 mins.
 • Øvrige får 3 mins.

Et samlet bystyret sluttet seg til forslaget.

På vegne av Senterpartiet, Rødt, Høyre, FRP og de uavhengige representantene Hans Christian Aandahl, Sverre Telstø og Roy-Olav Holten, fremmet Maritta Ohrstrand følgende utsettelsesforslag:

Budsjettet og det tilhørende kuttforslag må konsekvensutredes jf §3-1 i arbeidsmiljøloven, og § 11 i folkehelseloven før budsjettforslaget er forsvarlig utredet og dermed oppfyller kommunelovens § 23 andre ledd om at saken skal være forsvarlig utredet. Budsjettet sendes tilbake til administrasjonen for utredning med følgende presisering:

 • Rådmannen utreder økt grunnbemanningen i tjenester med høyt sykefravær.
 • Ingen sammenslåing av skoler før nye lokaler er bygd.
 • Budsjettet for 2019 blir et nullbudsjett– ingen avsetninger i fond.
 • Eiendomsskatten reduseres til 95 millioner kroner. Reduksjonen skal være på husstander og fritidsboliger.
 • Det igangsettes ikke nye investeringer til rådmannen har budsjettkontroll.

Rådmannen ba om følgende protokolltilførsel:

Administrasjonen anser et vedtak av forslaget over som ulovlig.

VOTERING – utsettelsesforslaget: 

Punktvis:

Første avsnitt (utsettelse):                               Fikk 23 stemmer og sto.

Første kulepunkt (ang. gr.bemanning):              Fikk 23 stemmer og sto.

Andre kulepunkt (ang. sammenslåing) skoler:    Fikk 23 stemmer og sto.

Tredje kulepunkt (ang. nullbudsjett):                Fikk 23 stemmer og sto.

Fjerde kulepunkt (ang. eiendomsskatt):             Fikk 23 stemmer og sto.

Femte kulepunkt (ang. investeringsbudsjett):     Fikk 23 stemmer og sto.

Isamsvar med forslag fremmet i møtet gjorde bystyret, med 23 mot 21 stemmer, følgende

Vedtak

Budsjettet og det tilhørende kuttforslag må konsekvensutredes jf §3-1 i arbeidsmiljøloven, og § 11 i folkehelseloven før budsjettforslaget er forsvarlig utredet og dermed oppfyller kommunelovens § 23 andre ledd om at saken skal være forsvarlig utredet. Budsjettet sendes tilbake til administrasjonen for utredning med følgende presisering:

 • Rådmannen utreder økt grunnbemanningen i tjenester med høyt sykefravær.
 • Ingen sammenslåing av skoler før nye lokaler er bygd.
 • Budsjettet for 2019 blir et nullbudsjett– ingen avsetninger i fond.
 • Eiendomsskatten reduseres til 95 millioner kroner. Reduksjonen skal være på husstander og fritidsboliger.
 • Det igangsettes ikke nye investeringer til rådmannen har budsjettkontroll.

Protokolltilførsel:

Administrasjonen anser et vedtak av forslaget over som ulovlig.