Ansettelsesstopp i Kristiansund kommune

0
301
: Kristiansund kommune ved rådmann Arne Ingebrigtsen har i dag anmeldt en innbygger for mistanke om overtredelse av karantenebestemmelsene. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune.

Rådmann Arne Ingebrigtsen har i dag innført ansettelsesstopp i Kristiansund kommune. I første omgang gjelder stoppen første halvår. Det er en krevende økonomisk situasjon som er årsaken til stoppen.

Den økonomiske situasjonen for Kristiansund kommune har forverret seg, og budsjettet vedtatt for 2019 har kun 1 promille i sikkerhetsmargin for driftsmessige utfordringer gjennom budsjettåret.
Fjerde kvartal 2017 ble det synliggjort utfordringer med for høy driftskostnad og 2018 startet derfor med et merforbruk i forhold til tjenestene vi leverer. Gjennom kvartalsrapportene for 2018 har vi hatt et stadig økende merforbruk på rammeområdene. Merforbruket har vokst på tross av at det har blitt iverksatt tiltak av rammeområdene selv og tiltak som har vært behandlet politisk. Det er ytterst nødvendig at vi klarer å redusere ressursbruken om vi skal unngå underskudd som vil ytterligere forverre situasjonen.

Store merforbruk og manglende sikkerhetsmarginer gjør at vi må endre tjenestene og planene vi har for dem, for å tilpasse oss en annen situasjon enn den vi per i dag er dimensjonert for. Det går utover både kvantiteten og kvaliteten på tjenestene.
Dagens driftsnivå er for høyt. Budsjettrammer blir ikke overholdt og sikkerheten for overskridelser er fjernet fra budsjettet. Prognosen som vist i figuren over sier at det brukes 50 mill. kroner for mye i forhold til budsjett i 2018. I budsjettet for 2019 og økonomiplan for 2019 til 2022 er det lagt inn flere reduksjonstiltak- og prosesser for å imøtekomme disse utfordringene. I tillegg er sikkerhetsmarginen med tanke på å ikke oppnå driftsmessig balanse i praksis fjernet. I 2019 var det i rådmannens forslag forutsatt reduksjonstiltak på 66 mill. kroner. Bystyret utsatte 17,5 mill. kroner av disse til 2020. Dette kommer på toppen av de 20 mill. kronene i årlige reduksjoner i perioden 2020 til 2022, totalt 60 mill. kroner.

Bystyrets vedtak for 2019 innebærer at vi ikke har noen budsjettreserver i 2019. Dersom det oppstår merforbruk i en enhet eller rammeområde, må det straks iverksettes tiltak for å komme i balanse, jfr. økonomireglementet punkt 3.3. Da må hele enheten og rammeområde gjennomgås for å finne tiltak for å gjenvinne økonomisk balanse. Det varsles også tettere oppfølging og krav til rapportering og mottiltak i 2019 på grunn av den økonomiske situasjonen og manglende reserver.

Analysen av merforbrukene i 2018 viser at deler av merforbruket skyldes økt driftsnivå mot slutten av 2017 og at driftsnivået for flere rammeområder fortsatte å øke inn i 2018. Med dagens prognoser for 2018 er det samme i ferd med å gjenta seg ved inngangen til 2019. Det er nødvendig å endre styringsstrukturen for at vi skal unngå stadige merforbruk med tilhørende reduksjonsprosesser i etterkant.
Det innføres ansettelsesstopp fra 1. januar 2019.


Etter 2. kvartalsrapport 2019 vil ansettelsesstoppen evalueres opp mot de økonomiske prognosene. Om økonomien er i balanse, avvikles ansettelsesstoppen. Om økonomien fremdeles ikke er i balanse, vil ansettelsesstoppen fortsette og det vil i tillegg bli vurdert innkjøpsstopp.