Endring av forebyggende helsetjenester for eldre

0
440

Politiske prioriteringer og nasjonale føringer gjør at det nå gjennomføres en omstrukturering av tjenestetilbudet for eldre drevet av kommunen.

Bystyrets budsjettvedtak omfatter følgende endringer:

  • Kafe og eldresenter på Barmanhaugen avvikles i dagens form. Dato for stenging er fredag 1. februar.
  • Dagtilbudet ved Barmanhaugen blir endret fra å være et dagtilbud for eldre til å bli et dagaktivitetstilbud for mennesker med kognitiv svikt/demens.
  • Dagtilbudet som i dag holder til ved Stella Maris, blir flyttet til Barmanhaugen i løpet av mars.
  • Basen for miljøarbeidertjenesten flyttes til Barmanhaugen.

Det jobbes med muligheter for å opprettholde aktiviteter både for beboere på Barmanhaugen og for andre brukere av eldresenteret.  Alle som har vedtak om dagaktivitetstilbud ved Barmanhaugen vil bli individuelt fulgt opp med tanke på videre tilbud.

Miljøarbeidertjenesten arrangere ulike aktiviteter i omsorgsboligene for hjemmeboende eldre som bor i og rundt omsorgsboliger. De har i dag aktivitetstilbud ved Clausensgate, Karitunet, Boxaspenenga, Bergan og Kårhaugen. Dette tilbudet skal videreutvikles også på Barmanhaugen.

Det jobbes nå med tilsetting av frivillighetskoordinator med mål om å skape mer aktivitet for eldre gjennom et tett samarbeid mellom fagpersoner og frivilligheten. Vi har som mål å kunne videreføre større arrangementer som sommerfest og julebord mm.

Lokalene på Barmanhaugen skal fortsatt være tilgjengelig for utleie på ettermiddag/kveld og helg og dagens leieavtaler er videreført inkludert Pensjonistforeningens tilbud på helg.

Frisør og fotpleie vil fortsette sin drift.

Det ses på mulighet for å øke aktiviteten knyttet til kantinen ved Storhaugen. I begynnelsen av mars åpner «Friskhallen», en treningshall i den renoverte vedhallen ved Tollåsenga bygget. Her vil det blant annet bli etablert forebyggende treningstilbud i regi av «Sterk og stødig».

Enheten opplever allerede at det er interesse fra frivillig som melder seg for å bidra til å opprettholde mest mulig aktivitet ved Barmanhaugen. Er du den som har lyst til å sette av litt av din tid til å hjelpe andre så kan du melde deg til Servicekontoret enten med personlig oppmøte til Vågeveien 4, på telefon 71574000 eller via mail; servicekontor@kristiansund.kommune.no