Status spareprosjektet 2020 – 2022

0
193

Alle de tre gruppene har etablert seg med hvert sitt «team» med bruk av et felles digitalt prosjektsted. Der utveksles og lagres diverse info, filer og referat, som er relevante fra møte til møte. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud er representert i alle gruppene, og i styringsgruppen, der det er politisk representasjon. Alle gruppene begynte med å se på fakta om drift, sykefravær og økonomi avdelings-, enhets- og ramme/sektorsvis. Alle enheter har fått felles frist til å utarbeide bemanningsplan til 31. januar. Det er også laget felles mal for mandat (se eksempel i vedlegg) og rapportering av kuttliste og for organisering av prosjektet med milepælsplaner, som gruppene har brukt noe ulikt. Ellers er status mellom gruppene noe lik og noe ulik. Når kuttlistene er omforent vil de gjøres offentlig i rådmannens sak til formannskap og bystyre i mai/juni. Vi vil forsøke å ferdigstille saken og fullstendig kuttliste så tidlig, som mulig, slik at berørte brukergrupper, tillitsvalgte og verneombud kan gi uttale også til den endelige listen.

Pleie- og omsorgsgruppen:

Pleie- og omsorgsgruppa (pos) er inne i en avsluttende fase der alle enhetsledere legger frem sine egne forslag til kutt i sin enhet og eventuelle forslag til samlokalisering/strukturelle endringer. Dette skal de gjøre med utgangspunkt i den teoretiske fordelingen av kutt enhetsvis utsendt til bystyret i budsjettbehandlingen før jul. I tillegg skal det gjennomføres en stor Kostragjennomgang med innleid ekspert fra KS 20. februar, før man i overgangen februar/mars samler seg om en felles kuttliste og konsekvenser av disse. Arbeidet i denne gruppen er stort og krevende både i forhold til volum på kutt og størrelsen/mengden på enheter/avdelinger.

Gruppen for administrasjon, teknisk, kultur mm.:

Denne gruppen (adm. mm) er også inne i en avsluttende fase der alle enhetsledere legger frem sine egne forslag til kutt i sin enhet og eventuelle forslag til samlokalisering/strukturelle endringer. Det vil, denne uken, bli påbegynt en skisse til kutt. Dette grunnlaget skal diskuteres fram til midten av mars. Denne gruppen har knyttet enhetslederne presentasjoner til også å ta utgangspunkt i bemanningsplanen sin. Det er ventet (egen prosjektplan) at man konkluderer med kuttliste i slutten av mars og ferdigstilling av sitt grunnlag 5. april.

Oppvekstgruppen (skole og barnehage)

Oppvekstgruppen (SB) har jobbet rimelig i takt med Adm. mm-gruppen, men planlegger å levere sin rapport og liste i slutten av mars. De planlegger konklusjon 5. april og være helt ferdig 2. mai.