Kortversjon av sakspapirene til formannskapet

0
197

I dag møtes formannskapet i Kristiansund til nytt møte. Kortversjonen av sakspapirene kan du lese her.

PS 19/15 Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.2018 og 12.02.2019 2015/35924

PS 19/16 Nye lokaler til Kristiansund Frivilligsentral – Opptak av lån til videre utlån 2018/4534

Saken gjelder: Opptak av lån for videre utlån for å etablere og sikre hensiktsmessige lokaler for Kristiansund Frivilligsentral, samt inngå en samarbeidsavtale mellom kommunen og Frivilligsentralen.

Rådmannens innstilling: Bystyret vedtar at rådmannen gis fullmakt til å:

  • Ta opp lån til videre utlån, begrenset oppad til 9 mill. kroner som skal gå til kjøp, ombygging og renovering av lokaler til Skolegata borettslag 12-14. Nedbetalingsperioden skal settes til maksimalt 10 år fra avtalestart.
  • Inngå samarbeidsavtale med Kristiansund Frivilligsentral over en periode på 10 år.

PS 19/17 Samarbeidsavtale KNN og Kristiansund kommune 2019/96

Saken gjelder: Ny samarbeidsavtale mellom Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN)og Kristiansund kommune. 2017 – 2018 hadde partene en samarbeidsavtale for å sikre gjennomføring av møteplasser og arrangement som er av stor viktighet for regionen. Ny samarbeidsavtale har som formål å sikre samarbeidsprosjekter.

Rådmannens innstilling: Rådmann tilrår at ny samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) blir skrevet for ett nytt år – 2019. Kostnadene for avtaleåret 2019 blir belastet 1218/3250 -Samfunnsutviklingsenheten. Kostnader for 2020 må vurderes i budsjettarbeidet for 2020.

PS 19/18 Ekstraordinær generalforsamling i Bolgneset utvikling AS 2018/2592

Saken gjelder: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Bolgneset Utvikling AS med dagsorden. Formannskapet er generalforsamling for selskapet.

Rådmannens innstilling: Det kalles derfor inn til ekstraordinær generalforsamling i Bolgneset Utvikling AS. Selskapet gis anledning til å disponere over aksjekapitalutvidelsen på NOK 2.500.000,- før aksjekapitalutvidelsen er registrert i Brønnøysundregistrene. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen. Styret foreslår at vedtektenes §4 endres og gis følgende ordlyd: Aksjekapitalen er på NOK 5.500.000,-, fordelt på 55 aksjer, hver pålydende NOK 100.000,-.

PS 19/19 Prioritering av innsendte spillemiddelsøknader 2019 2018/3330

Saken gjelder: Kommunens prioritering over innsendte spillemiddelsøknader for 2019.

Rådmannens innstilling: Kristiansund kommune vedtar vedlagte prioriterte liste over innsendte søknader om spillemidler for 2019.

PS 19/20 Forslag på styremedlemmer 2019 – Stiftelsen Nordmøre museum (SNM) 2018/80

Saken gjelder: Forslag på styremedlemmer til Stiftelsen Nordmøre museum til årsmøtet i SNM 29. mars 2019.

Rådmannens innstilling: Formannskapet foreslår gjenvalg av Einar Lund som styreleder for to (2) år i Stiftelsen Nordmøre museum. Formannskapet foreslår en (1) kandidat som fast styremedlem for to (2) år i Stiftelsen Nordmøre museum. Formannskapet foreslår en (1) kandidat som vararepresentant for to (2) år i Stiftelsen Nordmøre museum:

PS 19/21 Oversendelsesforslag fra Bystyret 29.01.2019 FO 19/3 Interpellasjon fra SP: Dagtilbud for demente på tidl. Stella Maris bhg og eldresenteret på Barmannhaugen – videreføring av dagens ordning

Saken gjelder: Barmannhaugen eldresenter og dagtilbud som ble vedtatt lagt ned i forbindelse med bystyrets behandling av budsjett for 2019. I interpellasjon fra Senterpartiet til bystyret 29.01.2019 er det reist krav om at rådmannen skal videreføre tiltaket og at dette skal finansieres gjennom driftsfond. Interpellasjonen ble oversendt formannskapet.

Rådmannens innstilling: Saken fremlegges uten innstilling.

PS 19/22 Vilkår for tildelinger fra Formannskapets tilleggsbevilgningspost – ettersendes 2017/1328

Saken gjelder: Fastsetting av vilkår for tildelinger fra Formannskapets tilleggsbevilgningspost.

Ordførers innstilling: Forslag til vilkår for tildelinger fra Formannskapets tilleggsbevilgninger vedtas.

PS 19/23 Prosjekt for samarbeid innen planområdet på Nordmøre 2019/677

Saken gjelder: Styrking av Nordmørsregionen gjennom forsterket interkommunalt samarbeid på planområdet.

Rådmannens innstilling: Kristiansund kommune vil delta i regionrådets prosjekt om regionalt plansamarbeid.

Referatsaker:

RS 19/33 Ekstern høring pakkeforløp hjerneslag – fase 2 2017/1053

RS 19/34 Høring om opphevelse Omstillingsloven 2019/573

RS 19/35 Høring – Stoltenbergutvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen 2010/637

 

Andre referatsaker

RS 19/36 Beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Møre og Romsdal politidistrikt 2014/453114

RS 19/37 SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG – 6.mars 2019 * 2019/585

RS 19/38 Brev til rådmann og ordfører om avtalefysioterapeuter * 2016/2156

Alle sakspapirerene kan du lese i sin helhet her:

https://innsyn.kristiansund.kommune.no/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1629&documentTypeId=MI