Kortversjon av sakspapirene til formannskapet

0
208

Tirsdag 19. mars er det klart for nytt formannskapsmøte i Kristiansund kommune. Her kan du lese kortversjonen av sakspapirene.

PS 19/24 Godkjenning av protokoll fra møte 19.02.2019 2015/35924

PS 19/25 Tildeling av midler til kommunalt næringsfond fra Møre og Romsdals fylkeskommune 2019/171

Saken gjelder: Tildeling av friske midler inn i det kommunale næringsfondet. Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt fordeling av kommunale næringsfond 2019 på 6,15 mill. kroner. Vilkår for tildeling er at kommunene bidrar med minimum 50% av tildelingsbeløp fra fylkeskommune Det blir sendt tildelingsbrev innen kort tid. Utbetaling av årets tildeling vil skje fortløpende etter at kommunen har vedtatt vilkårene og har vedtak på egenandelen.

Rådmannens innstilling:

Kristiansund kommune må dessverre takke nei til tilskudd til kommunalt næringsfond fra Møre og Romsdal fylkeskommune for 2019 da kommunen ikke har avsatt egenkapital til formålet.

Alternativt:

Kristiansund kommune slutter seg til vilkårene for tildeling av næringsfondsmidler og vil takke ja til kr 250.000 i tilskudd til kommunalt næringsfond fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Kommunens egenandel dekkes med kr 125.000 fra formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Dette dekker Møre og Romsdal Fylkeskommunes krav om minimum 50 % egenandel for kommunalt næringsfond 2019.

PS 19/26 Forslag til rutiner for informasjon om tilsyn til bystyret 2019/596

Saken gjelder: Forslag til rutiner for å holde bystyret godt orientert om tilsyn fra overordnet myndighet.

Rådmannens innstilling:

  1. Når det åpnes tilsyn fra overordnet myndighet i Kristiansund kommunes forvaltningsområder, informeres bystyret ved at varsel om tilsyn legges inn som referatsak til bystyrets neste møte.
  2. Dersom det er tilsyn som strekker seg over lang tid/er omfattende, gis det løypemelding til bystyret om framdriften i tilsynet.
  3. Ved kritiske hendelser eller påvisning av større avvik refereres status og foreløpige funn til formannskapet sammen med tiltak for å rette manglene, så snart disse er avklarte.
  4. Endelig konklusjon fra tilsynet legges fram som referatsak for bystyret, eventuelt sammen med plan for retting dersom det tar tid å få dette på plass.
  5. Rådmannen utvikler et meldesystem som gir god oversikt over status på nasjonale tilsyn, hendelsesbaserte tilsyn, klager fra pasient og pårørende i Stratsys, – plan- og virksomhetsstyringssystem. Oversikten legges frem for bystyret ved hver kvartalsrapportering og i årsrapporten. Meldesystemet påregnes ferdigstilt i løpet av 2020.

Referatsaker:

RS 19/39 Høring – Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) 2019/826

RS 19/40 Høring – NOU 2018:16 – Det viktigste først 2018/3935

RS 19/41 Høring – implementeringsplan for «Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023» 2017/1053

RS 19/42 Høringsutkast til revidert KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser 2015/33248

RS 19/43 Høringsbrev – NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem 2016/916

Andre referatsaker

RS 19/44 Tilsyn med Kristiansund kommunes pliktoppfyllelser 2019/654

RS 19/45 Formelt varsel om avhending av Forsvarets eiendom Grunden 22 – Utvidet offentlig avklaring 2019/850

RS 19/46 Kjennelse fra Nordmøre tingrett 26.02.19. Avvisning. Erstatning for ugyldig heving av opsjon og eller bortfall refusjonskrav 2008/2623

RS 19/47 Pressemelding, arbeidsmarkedet februar 2019 2018/2259

RS 19/48 Invitasjon til å fremme kandidater til Attraktiv by-prisen for 2019 2019/639 RS 19/49 Brev om postal inspeksjon 2012/1047

Alle sakspapirerene kan du lese i sin helhet her:

https://innsyn.kristiansund.kommune.no/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1630&documentTypeId=MI