Vi har gitt Strand og Stubø Entreprenører oppdraget med å bygge bofellesskapet Godhaugen. Prosjektet skal være ferdig våren 2019.

Kontrakten mellom Kristiansund kommune og Strand og Stubø Entreprenører har en verdi på 25 millioner kroner, mens hele prosjektet har en ramme på 35 millioner kroner. Det gjenstår noen formaliteter før prosjektet kan starte. Vi regner med prosjektstart i løpet av sommeren.

Dette prosjektet er en del av kommunens vedtatte – «Plan for boliger og tjenester for mennesker med utviklingshemming». På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon de siste årene har prosjektet blitt utsatt flere ganger, men det er nå klart for å realisere prosjektet.

Den sentrale målgruppe for dette prosjektet er personer med vesentlige bistandsbehov i alle daglige situasjoner og gjøremål. Mange har flere funksjonshemminger på bakgrunn av ulike sykdommer og skader, og trenger særskilt tilretteleggelse av fysiske omgivelser og individuelle tjenester. De seks fremtidige beboerne er i alderen 20 til 35 år og for de fleste er dette planlagt som et varig og langsiktig botilbud.

De aller fleste beboerne vil ha behov for en bemanning tilsvarende 1:1. Det vil si at de har tilgjengelig bistand fra et personale både på formiddag, ettermiddag og kveld. Det vil også være knyttet aktiv nattevakt til boligen som har tilsyn og bistår beboerne om natten. Alle beboerne vil få individuelt tilrettelagte tjenester og hvor omfang og innhold er nedfelt i en egen plan/vedtak. De fleste beboerne vil få tilbud om et aktivitetstilbud utenfor boligen på dagtid.

Til sammen vil det være fra 15 til 20 årsverk som bistår beboerne i bosituasjonen og fordelt på 20 til 30 ansatte totalt. På en vanlig vakt vil det kunne være 6 til 8 ansatte tilstede i boligen.

For å kunne tilrettelegge et godt og oversiktlig bo- og tjenestetilbud til beboerne er prosjektet organisert som et boligfellesskap. De seks leilighetene (privatarealet) er alle like store og universelt utformet med mulighet til bruk av elektrisk rullestol. Det er lagt vekt på en funksjonell utforming, men også en fleksibilitet som kan gi muligheter for individuell tilpasning til den enkelte beboers behov.

Oversiktlig intern kommunikasjon og god utforming/ beliggenhet når det gjelder fellesareal og kontorer/administrative funksjoner er avgjørende for å skape en trygg bosituasjon for beboerne og en mulighet for effektiv utnyttelse av personalressursene. I tillegg er det lagt opp til bruk av moderne velferdsteknologi for å optimalisere tilsyn og kommunikasjon mellom beboere og ansatte.

Det er skissert et tilpasset utomhusanlegg som tar hensyn til tomtas utforming og viktige funksjoner for beboere, ansatte og besøkende. Det angir adkomster, parkeringsplasser, carport og gangstier.