Fokus på et godt læringsmiljø

0
344
Elevrådet på Allanengen: Khalil Alomar, Sille Melsom, Sara Røsand, Vetle Øyen, Selma Ravnum-Adi (leder), Medhanie Okbaj, Ingeborg Ravnum Aspen og Marie Wirum Nordeide. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Vi deltar på en nasjonal satsing som heter Læringsmiljøprosjektet. Målet er å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbingen i kommunen og på skolene i kommunen.

Det er et tilbud til kommuner som ønsker å jobbe med læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, i tillegg til regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling. Læringsmiljøprosjektet varer i to år, og innebærer at skolene får veiledning fra fagpersoner fra Læringsmiljøsenteret og erfarne skole- og barnehagefolk.

Vi deltar med tre av våre skoler: Allanengen, Atlanten ungdomsskole og Frei ungdomsskole. Skolene får faglig påfyll, og PP-tjenesten er en aktiv del av prosjektet. Elever og foreldre skal involveres. Kompetansen skolene får skal spres til de andre skolene i kommunen.

Skolene skal utvikle et godt læringsmiljø med gode rutiner for å avdekke og løse mobbesaker. Skolene skal vite hvilke grep som er nødvendige for å utvikle en lærende organisasjon.

Kommuner som deltar i læringsmiljøprosjektet kan vise til svært positive resultater knyttet til reduksjon av mobbing på skoler som deltar.

Kompetansen skoleeier og skoleledelsen på de tre skolene opparbeider seg, skal spres til de andre skolene i kommunen. Temaet læringsmiljø skal inn i årshjulet for skole, skolene skal blant annet gjennomføre mobbeundersøkelsen Spekter årlig. Elevrådet skal ha møte med alle klasser der tema er læringsmiljø, hvordan få til et trygt og godt læringsmiljø skal årlig inn på alle foreldremøter. Det jobbes også med å få frivillige organisasjoner inn i prosjektet.

Det blir temamøte om mobbing den 3.4.19, der Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur, Ungdomsrådet og Kommunalt Foreldreutvalg er invitert inn. Skoleeier og rektorene på de tre skolene vil fortelle om hvordan de jobber for å få et trygt og godt læringsmiljø for alle elever, og vil ha innspill fra politikere og foreldre i dette arbeidet.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/eksterne-veiledere-laringsmiljoprosjektet/

https://laringsmiljosenteret.uis.no/om-laringsmiljosenteret/nyheter-og-presse/laringsmiljoprosjektet-gir-markant-nedgang-i-mobbing-article129110-21227.html