Status på spareprosjekt

0
158
DCIM100MEDIADJI_0278.JPG

Gruppene har nå gjennomgått forslag til kostnadskutt med alle enhets-, og avdelingsledere. Gruppene har nå landet en tiltaks-liste for kostnadskutt for alle de tre sparegruppene.

Det gjenstår noe arbeid med konsekvensvurderinger, behandling i HMS-grupper, drøftinger med tillitsvalgte og informasjon til berørte ansatte.

Det er ventet at listene er helt ferdig medio mai og at vi arrangerer allmøte om innholdet i de i månedsskiftet mai/juni. Videre er saksgangen i dette slik:

  1. Dette forslaget skal informeres til de angjeldende ansatte en og en. I dette møtet vurderer de ansatte selv om de vil ha med tillitsvalgt.
  2. Alle lister/forslag drøftes med lokalt HMS-utvalg.
  3. Når samlede endelige lister fra «sparegruppene» er ferdige skal disse drøftes i helhet med alle tillitsvalgte i felles møte.
  4. Det vil bli arrangert allmøter for alle ansatte når de endelige forslag fra sparegruppene er ferdige.
  5. Når sparegruppene er ferdige vil rådmannen redegjøre for det samlede forslaget i egen sak til bystyret og be om fullmakt til å gjennomføre nødvendig effektiviseringstiltak. De tillitsvalgte kan gi uttale til den endelige saksutredningen. Denne uttalen vil i så fall bli vedlagt saken.
  6. Når bystyret har gjort sitt vedtak vil hver avdeling/enhet, som er aktuelle for nedbemanning bli informert og det vil bli gjort risikoanalyse av konsekvensene av nedbemanning. Hver ansatt som er aktuell for f.eks. oppsigelser, endringsoppsigelser/omplassering, vakanser eller naturlig avgang blir innkalt til egen samtale jf. aml. § 15. I denne samtalen kan den ansatte la seg bistå av tillitsvalgt. Deretter vil sparetiltak bli gjennomført.
  7. Deretter vil eventuelle omorganiseringer blir vurdert og gjennomført etter egne saker høsten 2019.

Vi håper dette arbeidet gir oss bedre og mer forutsigbar økonomi, til beste for alle våre innbyggere og til sikkerhet for et godt og forutsigbart arbeidsmiljø for våre ansatte.

Arne Ingebrigtsen                                                                     Kjell Neergaard

Rådmann                                                                                 Ordfører