Oppgradering av infrastruktur på Goma

0
340

Kristiansund kommune skal utføre gravearbeider på Goma for å legge ny pumpeledning som skal føre spillvann fra Nordlandet til renseanlegget på Hagelin.

Samtidig skal gammelt ledningsnett i traseen skiftes ut, og fellessystem for kloakk og overvann skal separeres. Traseen begynner brokaret Strandgata/Nordsundet og avsluttes i Folkeparken. Følgende gater blir berørt av tiltaket:

 • Strandgata
 • Freiveien
 • Gomagata
 • Gangvei under riksveien
 • Teistholmveien
 • Gangvei mellom Teistholmveien og Furuveien
 • Furuveien
 • Røsslyngveien

Gatestrekningene det graves i blir ødelagt og må bygges opp igjen i sin helhet. I deler av Freiveien vil kjørebanebredden utvides til regulert bredde ved gjenoppbygging av gaten. Berørte gater ellers vil bli bygd opp igjen tilsvarende som eksisterende gater og fortau. Også deler av eksisterende gatelys må fjernes, og blir erstattet av energisparende LED-lys, som også gir bedre belysning.  Det er et samarbeid med NEAS om legging av nytt nett for strøm- og bredbånd.

For å minske anleggsulemper og sikre adkomst så langt som råd til beboere og andre som berøres, blir arbeidene inndelt i etapper. Det blir skiltet omkjøringsruter og informert underveis.

Asplan Viak AS er engasjert som konsulent for oppdraget og vil ha kontakt med beboere i forbindelse med planlegging av tiltaket.

Fremdrift

Arbeidene er planlagt å starte på nyåret 2020 og anslås å ta ca. 2 år. For å begrense byggetiden er tiltaket delt inn i to parseller hvor det vil foregå parallelt anleggsarbeid.

Kommunens oppgaver i prosjektet

Kristiansund kommune har hovedsakelig følgende oppgaver/roller ifbm. tiltaket:

 • Myndighetsrolle etter Forurensingsloven. Kommune kan gi pålegg til huseiere om utskifting av private stikkledninger og separering av avløp, som er aktuelt for egen ledning til drenering av vann fra taknedløp
 • Tiltakshaver/byggherre, herunder blant annet ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i anleggsperioden.

Hvordan prosjektet påvirker beboere i anleggsperioden?

Prosjektet vil berøre huseierne på flere måter:

 1. Hvis en privat stikkledning vurderes å være i dårlig tilstand og belastning for helse eller miljø, vil det kreves oppgradering eller utskifting samtidig med at kommunen holder på med utskifting av kommunale ledninger. (jfr. Forurensningsloven §22, Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune §2-8). Huseieren vil i slike tilfeller få pålegg fra kommunen og må bekoste graving og utskifting av stikkledning fra påkoblingspunkt i gate frem til huset sitt.  Tilstanden til stikkledninger vurderes ved besiktigelse og evt. TV-kontroll.

Utskifting eller utbedring av privat stikkledning skal utføres av autorisert rørlegger og senest før ny asfalt blir lagt på veien.

Å skifte privat stikkledning mens kommunens grøft fremdeles er åpen, gir mindre arbeid med stikkledning og vil bli klart billigst for huseierne. Det er ønskelig at naboer samarbeider om valg av rørleggerfirma. Kommunikasjon mellom kommunen og rørleggerfirma blir da enklest, og det kan bidra at arbeidet ved prosjektet blir raskere ferdig.

 • Taknedløp på hus må enten føres til terreng/hage eller i en overvannsledning som kommunen legger i gaten. Kommunen tilrettelegger for slik tilkobling.
 • Kartlegging av eksisterende tilstand herunder:
  • Vurdering og dokumentering av eksisterende tilstand på bygninger og annet som vil være utsatt ved sprengningsarbeider. Berørte huseiere kontaktes av Asplan Viak slik at tidspunkt for innvendig inspeksjon kan avtales. Dette vil skje før anleggsarbeidene blir igangsatt.
  • Innmålinger av murer, hekker, etc.. Asplan Viak kan ha behov for å ta seg inn på privat eiendom for å utføre nødvendige innmålinger ifbm. tiltaket. Dette vil skje før anleggsarbeidene blir igangsatt.
 • Det blir montert rystelsesmåler i nærheten av sprengningsarbeid. Det vil da være aktuelt å montere målere utvendig på for eksempel kjellermurer.
 • HMS. Stenging av gater for biltrafikk søkes avgrenset til det som er nødvendig for trafikksikkerheten og HMS, både for publikum og de som jobber på anlegget. Særlig når det er åpen grøft utenfor den enkelte eiendom, kan adkomsten, spesielt for bil, bli vanskelig i en kort periode. For å unngå at publikum ferdes i soner som ikke er trygge, henstiller vi til at man retter seg etter skilting, markering og sperring, samt beskjeder fra stedlig personell på anlegget. Det vil være bedre å velge en omvei enn å ferdes in anleggsområdet med mindre det er nødvendig.

Vi ber om at huseiere som har leietakere informerer om disse forhold.

Det vil bli avholdt folkemøte høsten 2019. Nærmere tid og sted vil bli annonsert på kommunens hjemmesider på et senere tidspunkt, tilskrevne beboere vil få også få tilsendt brev i forbindelse med folkemøtet.