Anleggsarbeidet på Innlandet

0
189

Arbeidet med å få kloakkvannet fra Innlandet og til Hagelin renseanlegg gjør at det pågår omfattende anleggsarbeid på Innlandet. Det jobbes på traseen til pumpeledningen som skal fra kommende pumpestasjon i Jonassenskjerva og over til pumpestasjonen som er i Heinsagata. Kristiansund kommune har per nå to arbeidslag på strekket, ett på nordsiden og ett på sørsiden.

Arbeidet i Wessels gate har til nå vært utført etappevis for å sikre tilkomst for beboende. Nord for Hans Lossius gate er overvann-, spillvann-, og vannledninger på plass i bakken, her gjenstår det etablering av strømledninger, gatelys og avsluttende asfaltering av gate og fortau.

Arbeidet sør for Hans Lossius gate skal nå etableres med nye ledninger for vann og avløp, og nødvendig grøft vil gjøre gaten ufremkommelig for alminnelig ferdsel (tilkomst til enkelthus berørt av etappen avtales) – Etappe 7 Innlandet NORD. Det betyr at Wessels gate mellom Hans Lossius gate og Lyhsenga er stengt for alminnelig ferdsel under anleggsperioden. Dette gjelder alle som ikke har særskilt avtale!

Kommunalteknikk ber alle respektere forbudet, da det ikke alltid er mulig eller hensiktsmessig å sette opp fysiske hindre rundt anleggsplassen. Vi oppfordrer foreldre, skole og barnehage å informere barn om faren knyttet til å bevege seg inn på anleggsplasser, da disse har dype grøfter uten sikring og anleggsmaskiner med store blindsoner.

Arbeidet ved Sørsundveien Etappe 1 Innlandet SØR vil ikke påvirke trafikkbildet i nevneverdig grad før det når krysset Sørsundveien/Wessels gate. Dette vil ikke bli påstartet før arbeidet i Wessels gate tillater tilkomst til Lyhsenga.

Anleggsområdene er markert med oransje/blå på kartet.