Kortversjon av sakspapirene til Formannskapet

0
170

I dag møtes Formannskapet i Kristiansund nok en gang. Her har du kortversjonen av sakspapirene til dagens møte.

PS 19/53 Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.2019 2015/35924

PS 19/54 Spareprosjektet i Kristiansund 2020 – 2022 og fullmakt til nedbemanning 2019/1474

Saken gjelder: Spareprosjektet 2020 – 2022 for å få kontroll på Kristiansunds kommunes merforbruk. Kristiansund burde gått med mellom kr 50 – 100 millioner i årlig overskudd for å ha en forutsigbar økonomi, som gir rom for nødvendig investering og fornying. Det underliggende merforbruket ift. kommunens inntekter fra statens inntektssystem er i stedet anslått til mellom 120 – 150 millioner pr. år. Slik har det vært i flere år. Utfordringene er systematisk undervurdert fordi tilfeldige ekstraordinære inntekter har saldert merforbruket i flere år. Utfordringene er likevel så store at de vanskelig kan tas med justeringer i en vanlig budsjettprosess. SUM 100 20 Fordelte kutt ved forsering av opptil 20 mill i budsjett 2019 fra spareprosjektet %: Mill kr: Pri (se liste v. 5 -7): Helse m.m. 73 14, 6 Pri.1 -3 Oppvekst 10 2 Pri 1 fra bh og skole (alle år) Adm m.m. 17 3, 4 Fritt valg (ikke pri tiltak i listen) 5 Med slikt underliggende etterslep er det vanskelig å fange opp alle utfordringer i normale budsjettprosedyrer knyttet til konsekvensjustering og vurdering av nye årlige tilpasninger. Det er derfor viktig å lykkes med årets budsjett på 5% reduksjon (kr 66 mill) og med spareprosjektet, som gir en effekt på kr 60 mill (til sammen kr 126 mill). Dersom denne ikke nåes vil disse utfordringene kunne komme tilbake regelmessig, som «evige» budsjettsprekker. I skrivende stund har Kristiansund kommune i tillegg et merforbruk på kr 34 mill. Kristiansund kommune har likevel hatt store ambisjoner om å investere både i lovpålagte oppgaver som nye barneskoler og brannstasjon samt i ikke lovpålagte oppgaver (f.eks. eiendomsutvikling i næring, opera- og kulturhus). Ambisjonene fordrer en bedre økonomistyring på et lavere kostnads- og tjenestenivå. En slik nedjustering er helt nødvendig, men smertefull. En forutsetning for å lykkes er et godt politisk/administrativt samarbeid og aktiv medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte. Dette blir gjerne valg mellom pest (mangel på kontroll på egen økonomi) og kolera (betydelig nedbygging av noen tjenester med mer enn tilsvarende pris- og lønnsvekst). Spareprosjektet vil gi et svar på disse utfordringene (gitt i mandatet) tilsvarende 60 millioner årlig i effekt med årlige suksessive kutt gjennomført i helhet i helårlig effekt over tre år, seinest ferdig i 2022. Som en del av spareprosjektet har det også vært nødvendig å innføre ansettelsesstopp i første halvår 2019 (vedlegg 2). Dette for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens (og rettspraksis) regler om ikke nyansettelser, men bruk av midlertidige stillinger eller omplassering/vakanser/naturlig avgang, i perioder der man er inne i nedbemanningsprosesser.

Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen gis fullmakt til å effektivisere kommunens drift med å iverksette alle tiltak i sparegruppens lister (vedlegg 5, 6, 7 og 13) for en innsparing på minimum 60 millioner i sum opptrappet årlig til en effekt på 60 millioner i det tredje året i 2022. 2. Dersom prognosene for 2019 tilsier det, gies rådmannen fullmakt til å forsere tiltak i spareprosjektet allerede i 2019 med tiltak planlagt frem til 2022 med opptil kr 20 mill. Forsering av tiltak gjøres prosentvis med samme fordeling som i spareprosjektet. 3. Rådmannen rapporterer på gjennomførte tiltak fra spareprosjektet i kvartals- og årsrapporter. 4. Der gjennomføring av tiltakene gir behov for å omorganisere kommunens tjenester skal rådmannen komme tilbake med egen sak om dette ila. av høsten 2019.

PS 19/55 Etablering og deltakelse i ReMidt IKS 2019/1688

Saken gjelder: Etablering av det interkommunale renovasjonsselskapet, ReMidt IKS, gjennom sammenslåing av NIR, HAMOS og Envina. Det nye selskapet vil omfatte 17 kommuner fra 1.1.2020 som til sammen har 130 000 innbyggere. Selskapet vil ha en omsetning på rundt 250 millioner og betjene 100 000 tonn avfall. Selskapet vil ha om lag 100 årsverk. Etter 2010 har det stadig kommet flere og strengere krav til avfallsbransjen. Stortinget har i 2018 vedtatt 21 konkrete tiltak i Stortingsmelding nummer 45 om «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi». Etter dette har Miljødirektoratet i oktober 2018 sendt forslag til Miljødepartementet om krav til at 70 % av mat- og plastavfallet utsorteres innen 2035. Dette som en nasjonal oppfølging av EU sine krav om 65 % materialgjenvinning i 2035. Det er også stilt tilsvarende strenge krav innen bygg avfall og emballasjeavfall. Etablering av ReMidt IKS, det nest største miljøselskapet i Midt Norge, er et svar på denne utfordringen.

Rådmannens innstilling: Konsernstruktur og åpningsberegning er ennå ikke ferdigstilt. Dette ettersendes til bystyrets behandling av saken. Under forutsetning av at bystyret aksepterer de økonomiske forutsetninger som legges til grunn for etablering av selskapet ber rådmannen formannskapet om å legge saken fram for bystyret med følgende forslag til vedtak: Med bakgrunn i saksfremlegget og vedlagte selskapsavtale vedtar Kristiansund kommune å delta i etableringen av ReMidt IKS fra 1.1.2020.

 1. Kristiansund kommune vedtar å gå inn i miljøselskapet ReMidt IKS, med den målsetting å sikre innbyggerne framtidsrettede og kundeorienterte løsninger, som samtidig bidrar til å øke materialgjenvinningen på en kostnadseffektiv måte.
 2. Kristiansund kommune godkjenner framlagte forslag til ny selskapsavtale for miljøselskapet ReMidt IKS, herunder vedlagte retningslinjer for valgkomité.
  1. Eier- og ansvarsandelen til hver kommune, som slutter seg til samarbeidet, beregnes ut ifra folketallet ved første årsskifte etter hvert kommunevalg.
  1. Kommunen hefter for selskapets samlede forpliktelser, i henhold til sin eierandel i selskapet.
  1. Selskapets totale låneramme til investeringsformål er 400 mill. kroner.
 3. Kristiansund kommune tildeler miljøselskapet ReMidt IKS enerett på innsamling, transport, behandling og omsetning av alt avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg mv., og alt som naturlig hører med til dette.
  1. Videre tildeles Selskapet enerett på innsamling og handtering av alt avfall fra kommunens egen virksomhet.
  1. Selskapet kan, for avgrensede oppgaver innenfor selskapets ansvarsområde, tildele enerett videre til andre offentligrettslige organ. Denne enerettstildelingen skal alltid være tidsbegrenset.
  1. Enerettstildelingen skjer med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3.
  1. Alle oppgaver som Selskapet er tildelt ved enerett skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34.
  1. Enerettstildelingen begrunnes med at den valgte løsning gir best miljømessig effekt gjennom økt materialgjenvinning og er den løsning som også gir lavest pris i forhold til alternative løsninger som er utredet. Enerett anses som en nødvendig og hensiktsmessig løsning for å bidra til nasjonale mål om økt materialgjenvinning og reduksjon av klimautslipp.
  1. Enerettstildelingen kunngjøres av kommunen og på Selskapets hjemmeside.
 4. Kristiansund kommune slutter seg til prinsippet om lik pris for like tjenester. Dette betinger at alle eierkommunene vedtar like renovasjons- og slamforskrifter. Framlagte forslag til samarbeidsavtale vedtas.
  1. Kommunen tar opp til sluttbehandling de felles lokale forskriftene, etter at de har vært på en forutgående høring.  I forbindelse med sluttbehandlingen av forskriftene har kommunen til intensjon å delegere forvaltningsmyndighet til ReMidt IKS i henhold til forskriftene, jf. forurensingsloven § 83.
 5. Kristiansund kommune vedtar å delta i stiftelsen av et nytt næringsselskap ReMidt Næring AS, som har til formål å drive forvaltning og næringsutvikling knyttet til miljø og gjenvinningsområdet, herunder oppkjøp av selskaper, eie aksjer i andre selskaper og fast eiendom.
  1. Eierandelen til kommunen bestemmes ut ifra verdiene som overføres fra selskapene/kommunene på stiftelsestidspunktet.
  1. Framlagte forslag til vedtekter og aksjonæravtale godkjennes.

PS 19/56 Kommunerevisjon – Forslag om sammenslåing mellom Møre og Romsdal Revisjon IKS og Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal 2019/1686

Saken gjelder: Opprettelse av et nytt revisjonsselskap i forbindelse med at kommunerevisjonen på Nordre Sunnmøre går sammen med revisjonsselskapet for Nordmøre og Romsdal.

Rådmannens innstilling:

 • Kristiansund kommune slutter seg til samvirkeforetaket med navn Møre og Romsdal Revisjon SA. 2. Kristiansund kommune godkjenner utkastet til vedtekter.
  • Som representant til årsmøte i Møre og Romsdal Revisjon SA blir ……. valgt. Følgende vararepresentanter blir valgt i rekkefølge: 1. 2. 3. 4.
   • Kristiansund kommune vedtar at Møre og Romsdal Revisjon IKS blir oppløst, og egenkapitalen blir tilbakeført eierne i henhold til gjeldene regler.
    • Kristiansund kommune godkjenner at kontorutstyr og lignende i Møre og Romsdal Revisjon IKS blir overført til Møre og Romsdal Revisjon SA. Ansatte i Møre og Romsdal Revisjon IKS får tilbud om stilling i Møre og Romsdal Revisjon SA i tråd med kapittel 16 i arbeidsmiljøloven. 6. Kristiansund kommune godkjenner at pensjonsforpliktelser på tidligere ansatte i Møre og Romsdal Revisjon IKS blir fordelt på eierkommunene.

PS 19/57 Retningslinjer og vilkår for bruk og leie av kommunal grunn i Kristiansund kommune 2019/1528

Saken gjelder: Retningslinjer og vilkår for bruk og leie av kommunal grunn i Kristiansund kommune. Retningslinjene skal gi rammevilkår for behandling av søknader om uteservering, gatesalg og plassering av utstyr på kommunal grunn. Retningslinjene vil gi rettferdig praktisering av leie/bruk av kommunal grunn.

Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar vedlagte «Retningslinjer og vilkår for bruk og leie av kommunal grunn i Kristiansund kommune» datert 29.04.2019.

PS 19/58 Grunnerverv Nerdalen – gnr/bnr 122/16 og 122/189 2013/500

Saken gjelder: Grunnerverv på gnr/bnr 122/16, og gnr/bnr 122/189 i Nerdalen på Frei. Det gjennomføres med hjemmel i reguleringsplan R281 «Nerdalen avløpsrenseanlegg». Nevnte eiendommer blir berørt ifbm. omlegging av krysset Kvalvikveien/Storbuktveien.

Rådmannens innstilling: Kristiansund kommune gjennomfører grunnerverv fra eiendommene gnr/bnr 122/16 og 122/189 iht. vedlagte avtaler, hvor erstatning skal fastsettes av skjønnsretten. I tråd med avtalene påstevner kommunen skjønn for å fastsette erstatningssum.

PS 19/59 Kristiansund havnekasse – Regnskap 2018 2019/1646

Saken gjelder: Behandling av regnskapet for 2018 til Kristiansund Havnekasse.

Rådmannens innstilling: Bystyret vedtar regnskapet for 2018 til Kristiansund Havnekasse. Regnskapsmessig mindreforbruk på 597 146 kroner settes av til disposisjonsfond.

PS 19/60 Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF – Regnskap 2018 2019/1646

Saken gjelder: Behandling av regnskapet og beretningen til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF.

Rådmannens innstilling: Regnskapet 2018 for Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF med tilhørende beretning fastsettes.

PS 19/61 Årsregnskap 2018 2019/1646

Saken gjelder: Behandling av årsregnskapet for 2018 for Kristiansund kommune.

Rådmannens innstilling: Bystyret vedtar årsregnskapet for 2018. Udekket beløp i investeringsregnskapet på 23,6 mill. kroner føres opp til dekning i 2019, og finansieres med salg av eiendom.

PS 19/62 Kristiansund kommune – Årsrapport 2018 2019/1646

Saken gjelder: Behandling av årsrapporten for 2018 til Kristiansund kommune.

Rådmannens innstilling: Bystyret vedtar årsrapporten til Kristiansund kommune for 2018.

PS 19/63 Kommunalt tilskudd til TV-aksjonen 2019 2014/203817

Saken gjelder: Søndag 20.oktober går NRKs årlige TV-aksjon av stabelen. TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Årets TV-aksjon skal gi 400.000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i Mali, Niger, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til et bedre liv, til å skape sin egen arbeidsplass, sin egen inntekt og til engasjement og deltakelse i politikk og i lokalsamfunnet. Dette skaper ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker.

Ordførers innstilling: Formannskapet i Kristiansund bevilger kr 24.000 til årets TV-aksjon og CARE. Beløpet belastes budsjettpost 1001.14700 – Tilskudd til lag og organisasjoner. Beløpet registreres på www.giverstafett.no og betales via faktura slik at beløpet registreres før aksjonsdagen.

PS 19/64 Sak om tilskudd- Kristiansund Atletklubb 2017/274

Saken gjelder: Kristiansund Atletklubbs søknad om kr. 25 000,- årlig i driftstilskudd. Begrunnelse for søknad er at de har fått dette tilskuddet tidligere uten skriftlig avtale.

Rådmannens innstilling: Søknad om årlig tilskudd på kr. 25 000,- til Kristiansund Atletklubb avslås.

PS 19/65 Søknad om gjenopprettelse av avtale mellom Kristiansund kommune og idrettsskolen 2017/3985

Saken gjelder: Søknad fra IL Braatt om gjenopprettelse av avtale mellom Kristiansund kommune og idrettsskolen.

Rådmannens innstilling:

 • Formannskapet tildeler IL Braatt kr. 35 000,- for tiltaket Idrettsskolen i 2019, midlene tas fra Formannskapets tilleggsbevilgningspost ihht. vedtatte retningslinjer.
  • Kulturenheten bes fremforhandle ny samarbeidsavtale med IL Braatt om Idrettsskolen, sett i sammenheng med kommunens egne prosjekter for samme målgruppe.
   • Avtalen legges frem til behandling i forbindelse med økonomiplanen for 2020.

Referatsaker:

RS 19/93 Høring – Åpenhet i grenseland 2016/916

RS 19/94 Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader 2012/320

RS 19/95 Høring – Forslag til endringer i bioteknologiloven 2016/3476

RS 19/96 Høring – Prosjekt kollektivtransport Kristiansund og Averøy 2018/646

RS 19/97 Høring om krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen 2017/1037

RS 19/98 Høring – utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket/taterne 2015/36067

RS 19/99 Velkommen til høringsmøte for planprogram og hovedutfordringar i Møre og Romsdal vassregion

Andre referatsaker

RS 19/100 Forvaltningsrevisjon – kommunalt næringsfond – sluttrapport 2019/1606

RS 19/101 2019 – Fylkeskultursjefens reserveramme – tilskudd til prosjektet Kristiandsunds historie bind 7 2019/1698

RS 19/102 Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2019 2018/2891

Alle sakspapirerene kan du lese i sin helhet her:

https://innsyn.kristiansund.kommune.no/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1634&documentTypeId=MI