Klipp hekker og busker

0
207

Klipp hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss. 

Vi håper du vil gjennomføre nødvendige tiltak på vegetasjonen slik at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din.

 

Hvis avkjørselen din munner ut i vegen må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rødstiplet strek. Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se vegen 45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t, og videre øker avstandene med farten slik figuren illustrerer. (Foto: Statens vegvesen)

Her kan du laste ned brosjyren fra Statens vegvesen: