Ny fartsgrense i Kranaveien

0
136
Fartsgrensen i Kranaveien blir satt ned til 40 km/t. Foto: Tore Lyngvær

Statens vegvesen har vedtatt å redusere fartsgrensen i Kranaveien. Den nye fartsgrensen blir 40 km/t. Dette blir gjeldende så snart nye skilt kommer på plass.

Forslag om særskilt fartsgrense på fv. 539, i Kristiansund kommune har vært sendt på høring til politiet, kommunen og fylkeskommunen.

Selv om kriteriene for nedsatt fartsgrense er tilstede, er kommunen noe skeptisk til at fartsgrensen settes ned. Hvis det i ettertid viser seg at fartsnivået fortsatt er for høyt, må en vurdere å anlegge fartsreduserende tiltak. Dette mener kommunen kan være uheldig fordi strekningen benyttes av større kjøretøy til og fra Devoldholmen. Politiet har opplyst om at det har vært få ulykker i Kranaveien og at det er Vågen/Mellomverftet som anses som en hovedferdselsåre av myke trafikanter.

Politiet og kommunen har derfor bedt Statens vegvesen om å vurdere nødvendigheten av å sette ned fartsgrensen i Kranaveien.

Det har i ettertid av høringsrunden blitt oppdaget at eksisterende rekkverk langs Kranaveien, er dårlig flere steder og den avvisende fortauskanten er for lav. Det vil bli satt i gang midlertidige sikringstiltak på strekningen, men det kan ta noe tid å få på plass en permanent løsning.
Statens vegvesen mener derfor at det vil være riktig å sette fartsgrensen ned til 40 km/t.

Etter at fortau og rekkverk på strekningen er utbedret, vil det være naturlig å vurdere fartsgrensen og evt. fartsdempende tiltak på nytt.