Luktplager i Kristiansund

0
441
Power plant with smoke under sunset

Kristiansunds befolkning har over en tid opplevd dager med sterk lukt. Noen deler av kommunen har vært mer utsatt enn andre steder. Lukten har gått ut over trivsel, og flere er bekymret for helsekonsekvenser. Luktkildene kommer fra virksomheter på Husøya. Kommunen tar luktplagene på alvor, og har vært i tett kontakt med ansvarlig forurensningsmyndighet, som er Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Bedriftene som forårsaker luktproblemene har fått utslippstillatelse av disse myndighetene. Disse tillatelsene har blitt gitt ut i fra bestemte vilkår. Det er Miljødirektoratet og Fylkesmannen som er ansvarlige myndigheter for tilsyn og kontroll av bedriftene, og følger opp at aktiviteten ved bedriftene foregår i overenstemmelse med godkjent søknad om utslipp.

Mange er bekymret for at denne lukten kan påvirke helsa direkte negativt. Dette er det ingen dokumentasjon som bekrefter. Både Statens folkehelseinstitutt og Statens arbeidsmiljøinstitutt har kommentert helseeffekter av lukt fra de aktuelle virksomhetene og har konkludert med dette. Studier av helserisiko fra utlandet støtter også opp om at lukt fra asfaltproduksjon ikke har direkte helsekonsekvenser med de avstandene vi snakker om her. For folk som er spesielt sensitive for denne lukten kan lukten oppleves som en irritant.  Denne irritasjonsreaksjonen vil normalt forsvinne når lukten er borte.

Etableringen av næringsvirksomheten på Husøya er bestemt av politiske vedtak. Kommunen har en varslingsrolle over for denne typen industri. Vi har rett og plikt til å komme med uttalelser og innspill, og varsle når vi mener at virksomheter bryter med lov eller gitte tillatelser. Kommunen har en generell rolle som forurensningsmyndighet, men industri- virksomheter som behandler asfalt og avfall fra oljeindustrien er underlagt overordnet miljømyndigheter.

Kommunen arbeider for at den ubehagelige lukten blir fjernet slik at det ikke påvirker livskvaliteten for dem som bor i det utsatte området. Dårlig livskvalitet over tid kan påvirke helsa negativt.

Beboere i området har etablert en Facebook-gruppe der lukthendelser bli rapportert inn. Det kan være nyttig dokumentasjon for å kartlegge og følge opp problemets omfang. For å kunne måle luktutslipp er dette en krevende oppgave. Det kreves representative målinger og korrekte metoder for å få en korrekt måling. Til dette må en ha både kompetanse og riktig utstyr. Produksjonen må selvsagt gå, hvis en luftmåling skal gi mening. I følge asfaltverket er asfaltsesongen snart slutt, og de vil etter sesongslutt bygge et renseanlegg slik at dette er i funksjon før neste sesong. Fylkesmannen vil følge dette opp.

Kristiansund kommune har vært og vil fortsatt være oppfølger av denne luktproblematikken, og vil påvirke så mye som mulig til at den ubehagelige lukten ikke fortsetter å være til plage og forringer livskvaliteten for dem som bor i det utsatte området.