Ny brannstasjon – hva skjer i Kristiansund kommune?

0
164

I sist formannskap samtykket utvalget i at administrasjonen får svare ut uklarheter, påstander og faktafeil i media under omtale av saken om brannstasjon.

Tore Larssen skriver i sitt leserinnlegg (og rådmannens svar er i kursiv):

Jeg hadde gleden av å være til stede under bystyrets behandling av sak 18/19 Brannstasjon den 14.11.19.

Gleden er gjensidig. Det burde vært fler tilhørere med engasjement i bystyrets møter.

Jeg ble meget overrasket over rådmann Ingebrigtsen sitt innlegg i saken, der han hevder at hvis bystyret velger en annen lokasjon enn gamle Gomaskolen, så må alle e-poster, SMS-er og øvrig korrespondanse gjennomgås (av administrasjonen, vil jeg anta), mellom evt. tilbydere og bystyrets medlemmer.

Rådmannen har ikke innlegg, men er pålagt å opplyse alle saker så langt det lar seg gjøre. Om man ikke bygger selv (på Goma), men ombestemmer seg og kjøper en ferdig brannstasjon, er offentliggjøring av kommunikasjon riktig, og var også i den konteksten dette ble nevnt. Det som oppsummert ble sagt fra bystyrets talerstol (og ligger offentlig tilgjengelig som opptak på internett) er at om man velger å anskaffe en ferdig brannstasjon gjennom en offentlig anskaffelse, må all korrespondanse med enkeltaktører samles inn og offentliggjøres (i forkant av en offentlig anskaffelse av brannstasjon), slik at tilbydere er likeverdige ved utlysing. Reglen er som følger: «Det ingen begrensning i å ha kontakt med markedet før kunngjøring av konkurransen, så lenge du sikrer likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.» (Avdeling for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning, Difi). Administrasjonen skal ikke gjennomgå korrespondansen, som du feilaktig antar, men den skal publiseres til offentligheten. Dette betyr altså at kommunens ansatte og politikere må praktisere en forsikthetsregel jo mer forsiktig jo tettere opp imot en konkurranse man kommer.

I formannskapsmøte den 26. november valgte ordføreren å lukke formannskapsmøtet for allmennheten etter oppfordring fra administrasjonen, i to timer. Ordføreren uttalte at dette var første gang med han som ordfører, at man lukker et formannskapsmøte. Saksbehandlingen av ny brannstasjon minner sterkt sykehusprosessen, der ordføreren selv var i harnisk for slik saksbehandling. Er det slik Kristiansund kommune ønsker å framstå?

Hadde vi ikke lukket møtet ville vi brutt flere lover, ref kommuneadvokatens vurdering (som ble utsendt på forhånd). Det er slik vi ikke ønsker å fremstå. Når anskaffelsen eller byggingen av brannstasjonen er fullført deler vi gjerne informasjonen, da informasjonen ikke lengre vil være konkurransehemmende. Dette vil ikke gjelde informasjon om brannvesenets arbeid med spesielle oppdrag (f.eks. selvmordsforsøk i sjø), eller rutiner og vekting for høysikkerhetsobjekter.

Jeg tror ikke helt at rådmennene har skjønt at bystyret er organet som er valgt av folket til å inneha ombudsrollen, og er kommunens øverste organ. Det innbefatter også å ha oppsyn og kontroll med byens kommunale forvaltning.

Indirekte har du rett i det, men ombudsrollen har liten plass i en potensielt kommersiell avtale. Jeg håper du ikke praktiserte en blanding av ombudsmann og kommersielle interesser i din periode som medlem av bystyret. I beste fall er det uheldig. Det som derimot har relevans er kontrollaspektet. Det går to kontrollinjer fra kommunestyret. Den ene linjen går fra kommunestyret til administrasjonen, ved rådmannen. Rådmannen er ansvarlig for kommunens planlegging, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Rådmannen skal føre kontroll med kommunens administrative virksomhet, gjerne omtalt som internkontroll. Den andre kontrollinjen går fra kommunestyret til kontrollutvalget. Kontrollutvalget er, på oppdrag fra bystyret, ansvarlig for kontroll og tilsyn med hele den kommunale virksomheten. Før en anskaffelse av en nøkkelferdig brannstasjon er det derfor kontrollutvalget som måtte bedt korrespondansen utlevert.

Hvilken rett/lovhjemmel, henviser rådmannen til, som gjør at han skal få innsyn i bystyremedlemmenes korrespondanse med innbyggerne?

Loven om offentlige anskaffelser pålegger oss likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelser. Dette er direkte referert fra de spesifikke regler for kontakt med markedet før kunngjøring av konkurranse.

Har ikke folket rett til å snakke med bystyrets valgte medlemmer, uten å ha klarert det med administrasjonen?

Alle får og bør snakke med bystyrets medlemmer, men om dette gjelder en kommende anskaffelse er jeg ansvarlig for at denne gjennomføres med betryggende kontroll, ref kommuneloven og lov om offentlige anskaffelser.

Jeg har sett og overvært flere av rådmennene sine innlegg i denne saken, og oppfatter disse som nesten truende ovenfor de folkevalgte.

Rådmannen kjenner seg ikke igjen i denne vurderingen og har ikke møtt en slik oppfatning fra kommunens politikere. Det er videoopptak av samtlige bystyremøter om man ønsker å forfølge en slik insinuasjon.

Det er mer desinformasjon fra administrasjonen, enn relevant informasjon. Når rådmann Mostad hevder at vi ikke har dekning for våre utsagn, samt at rapporten fra Norconsult er et bestillingsverk, så blir jeg i beste fall overrasket. Utsagnet sier mer om rådmannen, eller det gjør om Norconsult.

Om rådmannen hadde drevet desinformasjon ville han brutt kommunelovens § 23 som pålegger han (i pkt 2) å påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Norconsults rapport baserer seg i hovedsak på matematisk statistikk uten vekting og innhold. Det burde vært mer kontakt mellom Norconsult og brannvesenet under utarbeidelsen av rapporten. Overordnet ROS, en ukategorisert liste over risikoobjekter og antallet utrykninger på vann (uten kategorisering av formål) er mangelfullt for å kunne avgi en faglig anbefaling. Med mer basisinformasjon kunne rapporten fremstått som mer innsiktsfull i enhetens praktiske ansvar, fordeling av kritikalitet mellom ulike høyrisikoobjekter, oppgaver i byen vår og til slutt et forslag til plassering av brannstasjon.

I motsetning til kommunens rådmenn, kan vi dokumentere alle våre påstander.

Send gjerne en liste over hva man ønsker ytterligere dokumentasjon på, så besvares dette i henhold til forvaltningslovens føringer.

Mostad holdt også et langt foredrag i formannskapet om hvor lønnsomt det er å eie kontra leie. At en overskridelse på 26 millioner ikke betydde noe som helst, da kommunen har så lave renter. Alle som kan litt økonomi, har hvert fall fått med meg seg at avdrag også må betales, og at det påvirker likviditeten framover!

Det er helt korrekt at hver krone må avdras og renter betales over tid. Dette er ikke et likviditetsproblem (for en kommune), men en driftsutfordring, da renter og avdrag belastes driftsbudsjettet. Det ble også sagt at en utleier skal ha fortjeneste. Det skal ikke kommunen ha når den bygger selv. Om rådmannen skulle være så kunnskapsløs som du antyder har kommunen heldigvis særdeles dyktige økonomer. Rådmannen har for ordens skyld omsatt og regnskapsført for flere milliarder, også i privat sektor, i 28 land. Benevnelsen «overskridelse» benyttes for øvrig etter prosjektet skal realiseres og har fått tildelt en ramme. Ikke før vi i det hele tatt har foretatt forprosjektering.

Vedtaket i 2018 var:

Rådmannens innstilling: «Ny brannstasjon for Kristiansund kommune lokaliseres på tomta til gamle Goma barneskole. Det lyses ut anbudskonkurranse for regulering av området, rivning av den gamle skolen og bygging av ny brannstasjon med tilhørende kaianlegg til tjenestens redningsbåt. To boliger innenfor planområdet forutsettes innløst.»

I tk.no 27. november uttaler ordføreren at det allerede er brukt 30 mill. på prosjektet.

Dette tolker du feil, og som profesjonell part er det merkelig, da du godt kjenner hvordan man utvikler en eiendom. Teksten er: «Arbeiderpartiets representanter med ordfører Kjell Neergaard i spissen påpekte at hovedproblemet i saken er de om lag 30 millioner som må finansieres ved det opprinnelige tomtevalget på Goma.»

«Må finansieres» betyr at det ikke enda er finansiert. Det ordføreren svarer er at tilrettelegging av tomten koster 30 millioner. Dette innebærer riving, opparbeiding, innløsing av eiendom, reguleringsarbeid, utbedring av vei og andre rekkefølgebestemmelser.

Hvilken hjemmel gir administrasjonen rett til å bruke 30 millioner på en sak som fortsatt ikke er vedtatt i bystyret? Burde ikke utkjøp av boliger og kontraktsinngåelser hatt forbehold om bystyrets endelige godkjenning?

Bystyret vedtok mot to av 45 stemmer hvor brannstasjonen skulle ligge. 19.06.18 vedtok bystyret mot to av 45 stemmer hvor brannstasjonen skulle ligge. I samme sak ble det også vedtatt at det skulle lyses ut anbudskonkurranse for regulering, rivning av skolen og bygging av ny brannstasjon og kaianlegg, samt innløsning av boliger innenfor planområdet. Et vedtak som dette er å regne som en endelig godkjenning. Iht. NS8407 kap. 22.2 er i tillegg byggherre ansvarlig for at han har den nødvendige offentlige og privatrettslige råderett over eiendommen og tilkomst til denne når det skal gjennomføres en anbudskonkurranse og totalentreprise. Eiendommene ble derfor anskaffet for å svare ut bystyrets oppdrag.

Ifølge rådmann Ingebrigtsen, så er det inngått kontrakt på rivning, nytt kaianlegg, utkjøp av div. boliger, samt at de ønsker fullmakt til å inngå en samspillskontrakt. Hvor finner vi disse utlysningene?

4 av 5 boliger er kjøpt (og du vet godt at det ikke krever utlysing), nytt kaianlegg skal ut på anbud før jul, men ligger som en opsjon i påvente av den forsinkede behandlingen av brannstasjon. Det foreligger også et vedtak ang. riving av gamle Goma skole (arkivsak. 2015/35432‐4), med godkjenning fra plan‐ og bygningsrådet 18.02.2016 av søknad om riving av gamle Goma skole med tilbygg. Riving av skolen er ikke utlyst enda og var planlagt utført nærmere opp mot øvrige bygningsmessige arbeider. Samspillskontrakt vil utlyses når prosjektet har økonomiske rammer som er realistiske/ som samsvarer med planlagt prosjekt. Administrasjonen ønsker ikke å forlede politisk ledelse og entreprenørene uten en realistisk økonomisk ramme.

Jeg ser i en rekke opptredener av kommunens rådmenn at vårt selskap Ziko Gruppen as, omtales som en «viss eiendomsaktør». Foreslår for framtiden at rådmannen bruker vårt navn, da blir det lettere for de folkevalgte å skjønne hva de mener.

Uttrykket som er brukt av rådmannen er «eiendomsaktør» eller «eiendomsaktører». Det har vært flere aktører enn Ziko Gruppen i kontakt med administrasjonen i denne saken. Kommunikasjonen med disse vil selvfølgelig også offentliggjøres før man eventuelt skulle velge å anskaffe en ferdig brannstasjon fra en eiendomsaktør.

Uavhengig av administrasjonens «trusler» om innsyn i alle e-poster og øvrig korrespondanse med dagens folkevalgte, forbeholder jeg meg retten til å kontakte hvem som helst av de, og i motsetning til administrasjonen i kommunen, har vi ingen hemmeligheter, skjulte agendaer eller lukkede rom.

Det finnes heller ingen hemmeligheter, skjulte agendaer eller lukkede rom i kommunen (ut over det loven pålegger når slikt hensyn må tas). Offentlighetsloven pålegger kommunen at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Loven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokument og når et dokument blir offentlig. Vi har etablert et varslingssystem på kommunens hjemmeside om man ønsker at kontrollutvalget skal se nærmere på kritikkverdige forhold i administrasjon og politikk.

Til orientering så blir vi kontaktet av de fleste parti i dagens bystyre, og jeg oppfatter det kun som om at de søker informasjon i saken.

Så lenge dette ikke er en pågående anbudskonkurranse er dette helt ok. Om man senere velger å anskaffe en brannstasjon gjennom en offentlig anskaffelse må markedet behandles rettferdig ved at all kontakt med alle leverandører legges ut offentlig. Dette må skje før konkurransegrunnlaget legges ut til potensielle tilbydere (Ref. departementet nevnt tidligere).